Invitation til workshop - Solceller på boligejendomme

Kuben Management, Cenergia og Gate 21 holder en lille workshop om solceller onsdag den 12. oktober i København.

Formålet er at opdatere almene bygherrer omkring mulighederne for solceller på boligejendomme. Kom og hør om mulighederne, del ud jeres erfaringer med solceller og få indblik i finansierings- og støttemuligheder til realisering af solcelleanlæg.

Målgruppen for arrangementet er tekniske og administrative medarbejdere i almene boligorganisationer samt bygherrerådgivere.

Se mere om dagens program og oplægsholdere hér.

Arrangementet finder sted d. 12. oktober kl 9.00-11.30 hos Kuben Management i kantinebygningen i gården, Ellebjergvej 52, 2450 København SV.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og begrænset deltagerantal.

Tilmelding sker til Jakob Klint på jk@kubenman.dk senest d. 7. oktober.

Temaeftermiddag - IKT i det almene og offentlige byggeri & udbud med forhandling

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til tema-eftermiddag, hvor vi belyser og debatterer brugen af udbud med forhandling som udbudsform samt implementering af IKT i det almene og offentlige byggeri:

TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2016 KL. 14.00 – 17.00

Sted: Kuben Management, i kantinen ved Skibbrogade 5, 9000 Aalborg, hvor vi serverer sandwich, kage og kaffe.

På dagen kan du høre følgende oplæg:

IKT i alment og offentligt byggeri ved Mikkel Vangsgaard, Bygherrerådgiver Kuben Management:

Hvorfor er anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi interessant?

BIM (building information modelling) metoden, gør det muligt, igennem projektets faser, at optage information over tid. Vi vil tage jer igennem projektets faser, og vise praktisk anvendelse af data til analyse, simulerings- og koordineringsforhold.

Desuden vil vi belyse, hvilke fordele denne opsamling af data kan give i drift og vedligehold af bygningsmassen.

Udbud med forhandling som udbudsform ved Marlene Fenger Lund, Jurist, Kuben Management:

Hvordan kan forhandling i udbudsforretningen skabe værdi for byggeriet?

Med ikrafttrædelsen af den nye udbudslov er der blevet videre adgang til at anvende udbudsformen ”Udbud med forhandling”. Således vil mange entrepriser – særligt totalentrepriser – opfylde betingelserne.

Udbud med forhandling indebærer en række fordele for bygherren og kan, hvis det anvendes korrekt, være et værktøj, der gør, at det ”gode købmandskab” kommer i centrum.

Udbud med forhandling giver nye muligheder for dialog, færre misforståelser, minimering af risici og understøtter bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

Oplægsholderen vil gennemgå en forhandlingsproces fra start til slut og undervejs give gode råd om, hvordan forhandlingsprocessen skaber værdi og hvordan denne mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges.

Praktisk information:
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål under oplægget, men er der yderligere spørgsmål, som I ønsker belyst – må I meget gerne sende en mail til Sonja Østergaard Svendsen.

Der er ingen pladsbegrænsning og tilmelding skal ske til Sonja Østergaard Svendsen på: son@kubenman.dk senest den 30. september 2016

Kuben Management og Cenergia forener kræfterne

Kuben Management og den rådgivende ingeniør-virksomhed Cenergia bliver per 1. oktober 2016 til én virksomhed.

Cenergia, med kontor i Herlev, har siden 1982 haft sit fokus på højt kvalificerede rådgivningsydelser indenfor energi og bæredygtighed i byggeriet, og har en solid kundeportefølje og et omfattende netværk af samarbejdsrelationer på tværs af EU.

For Kuben Management understøtter købet af Cenergia vores målsætninger og ønsket om til stadighed at videreudvikle bredden og dybden i virksomhedens rådgivningsydelser. Integrationen af Cenergia vil bidrage til at skærpe Kuben Managements profil som en rådgiver, der har et helhedsorienteret fokus på en bæredygtig udvikling af byggeriet.

Vi glæder os til at byde vores nye kolleger velkomne!

Pressemeddelelse: Kuben Management og Cenergia forener kræfterne

Press Release: Kuben Management and Cenergia join forces

Ny rapport: Fællesarealer i ungdomsboliger

Ny rapport: Fællesarealer i ungdomsboliger

Der er et stigende behov for gode, sunde og billige ungdoms- og studieboliger i de større danske byer, hvor der samtidig er rift om ledige grunde til nybyggeri. Her står den eksisterende bygningsmasse som en mulighed, ikke mindst fordi der i mange byer er flere bygninger, der funktionstømmes og med fordel kan bevares og genbruges til nye formål.

I en ny rapport undersøger Kuben Management mulighederne og udfordringerne ved at omdanne netop eksisterende bygninger til ungdomsboliger med moderne og inviterende fællesarealer. Rapporten er blevet til i samarbejde med analyseinstituttet Kora og med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Undersøgelsen tager afsæt i to igangværende omdannelsesprojekter, henholdsvis Fællesorganisationens Boligforenings omdannelse af Sygeplejeskolen i
Slagelse og Boligforeningen VIBOs omdannelse af Samuels Kirke på Nørrebro i København. Dertil er der indsamlet viden gennem 12 casestudier.

Omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse kan være et omfangsrigt og udfordrende arbejde, som kræver nytænkning og omfortolkning af bygningernes form og tidligere funktion. Ikke mindst fordi de unge i dag stiller krav om eget bad og køkken på værelset samtidig med, at de i høj grad efterspørger fællesskabet og muligheder for at være sammen med andre unge beboere på måder, der ligger ud over det traditionelle fælleskøkken.

Få inspiration til arbejdet med at ombygge eksisterende byggeri ungdomsboliger, indrette attraktive fællesarealer, og hvordan man bedst støtter op om nye, sociale fællesskaber blandt unge beboere i rapporten, der netop er offentliggjort på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside.

Du kan også hente rapporten her: "Fællesarealer i ungdomsboliger - erfaringer med omdannelse af eksisterende bygninger til ungdomsboliger".

 

 

Ny analyse: Regeringens byggepolitiske strategi er for uambitiøs

Kommunerne, regionerne og staten bruger hvert år 4 mia. kr. for meget på byggeriet – uden at få bedre kvalitet for pengene. Det viser en udviklingsanalyse, som Kuben Management har udarbejdet. 

Analysen er et bidrag til Regeringens byggepolitiske strategi 2016 og anbefaler en langt mere ambitiøs tilgang til forbedring af effektiviteten i byggeriet. Den afdækker regler, aftaler, sædvaner og struktur i dansk byggeri og konkluderer, at vi betaler 20 procent for meget for byggeriet i kommunerne, regionerne og staten. Hvis det offentlige byggeri var ligeså effektivt som i de lande, vi normalt sammenligner os med, kunne vi få tyve procent flere skoler, plejehjem, sygehuse.

Regler og aftalesystemer svækker konkurrenceevnen og produktiviteten
Byggeriet i Danmark er det tredjedyreste i verden – kun overgået af Hong Kong og Schweiz. Forklaringen er ikke, at vi lægger stor vægt på arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Årsagerne skal i stedet findes mange andre steder, blandt andet i detaljerede nationale regelsæt med strenge og dyre byggetekniske krav, i et utidssvarende aftalesystem og i en opsplittet branchestruktur. Resultatet er for svag konkurrence og specialisering, og for lav produktivitet.

Den samlede bygge- og anlægssektor udgør 5-8 procent af det danske bruttonationalprodukt (BNP) – og lav konkurrence og produktivitet er derfor en alvorlig hindring for, at sektoren kan bidrage til væksten og velstanden i samfundet, påpeger analysen.

En mere ambitiøs byggepolitisk strategi er nødvendig
Kuben Management lægger i analysen op til, at øget internationalisering af dansk byggeri og en modernisering af byggeriets værdikæde gøres til vigtige fokuspunkter. Der bør udpeges en ekspertgruppe, som skal fremlægge oplæg til et moderniseret og internationaliseret aftalesystem, og som skal tage udgangspunkt i samfundets og bygherrernes interesser. Der bør sættes et nyt og stærkere fokus på byggeriets ”reguleringsbyrder”. Og det offentlige byggeri skal i langt højere grad finde inspiration hos de mest effektive private byggevirksomheder, for at fremme den nødvendige specialisering.

Selvklart stiller en sådan strategi for videreudviklingen af byggeriets værdikæde langt større krav til bygherrefunktionen hos offentlige instanser – både i forhold til faglige og styringsmæssige kompetencer og også i forhold til den mest effektive anvendelse af IKT og anden ny teknologi.

Tabte milliarder kan bruges til bedre velfærd
Løsningsforslagene kræver således modige beslutninger, men gevinsterne vil komme på lang sigt. Det vil frigøre ressource til bedre og mere bæredygtigt byggeri – til gavn for både det byggede miljø, beboere og brugere og det danske samfund.

”Der er behov for en kursændring. Hvis vi – og det vil sige Regeringen, Folketinget og kommunerne – ikke handler nu, vil byggeri i Danmark også om ti og tyve år være væsentligt dyrere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Et mere effektivt byggeri kunne bidrage til at øge vækst og velstand og til mere kvalitet i vores byggede miljø”, siger direktør i Kuben Management, Jens Henrik Haahr.

Hele rapporten kan læses her: Værdiskabelse og effektivitet i byggeriet - Udviklingsanalyse.

Ph.d. stipendiat: Bofællesskaber på landet kan realisere deres drømme med hjælp fra almene boligforeninger

Ph.d. stipendiat: Bofællesskaber på landet kan realisere deres drømme med hjælp fra almene boligforeninger

”Vores huse er indrettet til kernefamilier, men vores familiemønstre har ændret sig. Så vi har behov for nye måder at bo på”, siger vores ph.d. stipendiat, Anna Falkenstjerne Beck, i en artikel i Landsbyggefondens Magasin.

Artiklen er blevet til på baggrund af Anna Falkenstjerne Becks erhvervs-ph.d., der er indgået som et samarbejde mellem Kuben Management A/S, Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Projektet støttes desuden af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

Anna undersøger i sin ph.d. motivationen bag det stigende antal danskere, der ønsker at flytte i bofællesskaber på landet. En tendens, der ifølge Anna Falkenstjerne Beck åbner for både muligheder og udfordringer for den almene sektor.

At blande almene boligforeninger ind i bofællesskaber på landet giver nogle umiddelbare fordele for parterne - især hvad angår finansiering, som kan være en kompliceret proces for initiativtagerne til et nyt bofællesskab. Derfor vælger flere og flere at samarbejde med almene boligforeninger for at få de nødvendige økonomiske ressourcer til at opfylde drømmen om at etablere et bofællesskab på landet.

Men der er også nogle uforudsete udfordringer ved partnerskabet mellem bofællesskaberne og de almene boligselskaber: Én af dem er, at beboerne ofte ønsker en stor grad af selvbestemmelse, som ikke altid harmonerer med den almene sektors regelsæt og organisering. Derfor mener Anna Falkenstjerne Beck, at samarbejdet kan blive endnu mere frugtbart, hvis de almene boligorganisationer får øjnene op for, at ønsket om selvbestemmelse er en ressource for den almene sektor.

”Eksempelvis ringer beboerne ikke, når der er noget, der har brug for at blive malet. De gør det i stedet i fællesskab,” siger Anna Falkenstjerne Beck i artiklen og afslutter:

”Mange går sammen i bofællesskaber for det sociale liv og for at skabe et mulighedernes rum, som f.eks. en god legeplads, køkkenhaver, en æbleplantage eller at have høns og heste. Det er et vigtigt element i bofællesskaberne. Vejen for den almene sektor er at se fordelen ved fællesskabet. Så der skal være rum til den slags i bofællesskaberne i den almene sektor.”

Læs hele artiklen i Landsbyggefondens Magasin

Tornhøjhaven skal give bedre livskvalitet for demente i Aalborg

Tornhøjhaven skal give bedre livskvalitet for demente i Aalborg

Med byggeriet af et nyt demensplejehjem i Aalborg Øst, Tornhøjhaven, bliver det snart muligt for 66 demente borgere at få en tryggere tilværelse og en mere overskuelig hverdag. Vi varetager bygherrerådgivningen vedrørende udvikling, projektering og opførelse af demensplejehjemmet for Domea Aalborg og Aalborg Kommune.

I slutningen af juni tog rådmand fra ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Thomas Krarup, sammen med domea.dks administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, de første spadestik til det ca. 6.500 etagemeter store nybyggeri. Byggefasen løber indtil november 2017, hvor det nye demensplejehjem forventes klar til indflytning.

Hjemlighed i lille skala hjælper demente til at mestre hverdagslivet
De 66 ældreboliger og 6 aflastningsboliger opføres som et landsbylignende kompleks med små, individuelle punkthuse. Arkitekturen skal skabe hjemlige rammer, som kan være med til at højne livskvaliteten for beboerne. Disponeringen i boligerne og fællesområder muliggør personlig indretning og med plads til at skabe meningsfulde hverdagslivsaktiviteter. Det hjemlige præg har stor betydning for beboernes oplevelse af identitet, tryghed og meningsfuldhed og er med til at skabe relation og tilhørsforhold.

Udover de i alt 72 boliger består landsbyen af et udeareal med forskellige aktivitets- og stemningsrum samt mindre bygninger til fælles- og støttefunktioner. Området har én indgang og en hovedgade, der, med en blanding af boliger og aktivitetslokaler, giver indtryk af et byrum.

Aktiviteter og dagslys forbedrer dementes døgnrytme og søvn
Forskning viser, at fysisk aktivitet i løbet af dagen er med til at skabe bedre ro og en god nat for demente, hvilket er essentielt i forhold til at skabe trivsel, velvære og tryghed. Med dette udgangspunkt er Tornhøjhaven disponeret med en stor andel af udearealer med forskellig disponering og grader af offentlig-/privathed.

Forskning viser ligeledes, at masser af dagslys giver en mere naturlig døgnrytme hvorfor det har været vigtigt at indarbejde en attraktiv vinterhave – ikke mindst til glæde for de beboere, som aldrig vil komme udenfor.

Ønsket med Tornhøjhaven er således at tilbyde demente et sted at bo, hvor de kan modtage specialiseret behandling, rehabilitering, omsorg og pleje. Derudover får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, hvor bl.a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne.

Kunde: Den almene boligorganisation Domea Aalborg og Aalborg Kommune
Periode: 2015 - 2017
Areal: 6.500 m2
Budget: 150.000.000 kr.
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Ingeniør: Moe A/S
Landskabsarkitekt: Møller og Grønborg A/S

 

Velafsluttet renoveringsprojekt fejret i Munkesøparken

Velafsluttet renoveringsprojekt fejret i Munkesøparken

Gennem det sidste halvandet år er Munkesøparken i Kalundborg blevet renoveret for 75 mio. kroner med tilskud fra Landsbyggefonden og Kalundborg Kommune. Vi har været med som bygherrerådgiver i hele processen, der blev indledt allerede i 2011 med ansøgning om tilskud til en helhedsplan til Landsbyggefonden.

Godt samarbejde sikrer vellykket proces
Undervejs i renoveringsprojektet har beboerne boet i deres lejligheder, hvilket stillede høje krav til både dem, håndværkere, administrator, bygherre og rådgiver. Takket være en stor indsats og velvilje fra alle parter, er processen forløbet problemfrit. Det samlede projekt blev for nylig afleveret uden mangler, og vi var med, da 140 beboere sluttede den lange proces og det flotte resultat af med en stor sommerfest for med taler, sang og dans.

Helhedsrenovering giver bedre komfort, indeklima og sikkerhed
Munkesøparken er mærket som almene familieboliger men bebos primært af ældre beboere. Renoveringen rummer:

 • Facader mod havesiden er udskiftet med nye, velisolerede facadepartier. Dette har medført mindre varmetab, færre trækgener og en bedre komfort i boligerne.
 • Altangange er blevet renoveret og inddækket. Altangangen har derved fået en større anvendelighed og er blevet tryggere for beboerne at færdes i.
 • De udvendige trappeopgange er blevet renoveret.
 • Der er etableret nye varmerør fra varmecentralen til teknikrum, og vand- og varmerør i kælderen/skakte er udskiftet.
 • Køkkenerne har fået nyt inventar og gamle installationer er udskiftet.
 • Et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding er etableret, hvilket har forbedret indeklimaet i boligerne.
 • Der er etableret miljøstationer, ladestationer for el-scootere, og der er lagt et nyt slidlag på asfaltbelægningen i hele området

Med renoveringen har bebyggelsen i Munkesøparken fået nyt liv, og med sin flotte placering og gode udsigt viser afdelingen et attraktivt udbud af boliger til glæde for beboere og byen som helhed.

Flere opgaver for DABs boligorganisationer på vej
Opgaven som bygherrerådgiver for Munkesøparken er én af flere opgaver, som Kuben Management udfører for DABs boligorganisationer. På baggrund af det aktuelle projekt har vi bl.a. fået to nye opgaver for Kalundborg Almennyttige Boligselskab: Renovering af Klosterparken og Sct. Olaiparken, hvor helhedsplaner er fremsendt til Landsbyggefonden. Vi ser frem til det videre samarbejde med DAB.

Fakta om Munkesøparken:
Bebyggelsen Munkesøparken består af i alt 149 boliger, hvoraf de 119 er blevet renoveret. Boligerne er opført i 1976. Bebyggelserne er opført i 2 og 3 etager.

Bygherre: Boligselskabet Munkesøparken
Administrator: DAB
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S v. projektleder Henrik Drejer Hansen og assisterende bygherrerådgiver Henning Markvart
Totalrådgiver: Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S
Underrådgiver: MidtConsult A/S
Betonentreprise: CG Jensen A/S
Facadelukningsentreprise: Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Anlægsentreprise: MT Højgaard A/S
Køkkenentreprise: Daurehøj Erhvervsbyg A/S.

 

Fotokonkurrence - 1. præmievinder

1. præmie - Fotograf Niels Nygaard - Læring i givende rammer

Vi har hermed fornøjelsen af at annoncerne førstepræmien i Kuben Managements fotokonkurrence i anledning af vores 75-års jubilæum. Førstepræmien går til NIELS NYGAARD Fotografi for fotoet ”Læring i givende rammer”, der viser legende børn ved Vibeengskolen i Haslev.

Vibeengskolen er tegnet (af Arkitema) med en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, der bl.a. skaber nicher med plads til ophold og leg. I det afbillede hjørne opfordrer den lille terrasse til leg.

Fotografiet er kraftfuldt. Arkitekturen og farverne fanger opmærksomheden. Børnenes liv, leg og glæde viser, at livet kan leves her!

Stort tillykke til Niels Nygaard, der får præmien på 20.000 kroner for sit flotte bidrag.

Se også 2. og 3. præmievindernes billeder på vores flickr.

Kursus: Den nye udbudslov set med energibriller

Sammen med Energiforum Danmark har vi sammensat to kurser i sensommeren, der henvender sig til alle, der arbejder professionelt med energi og energibesparelser.

Når der udbydes projekter indenfor energioptimering og energirenovering, er det ikke ligegyldigt, hvordan man griber udbuddet an. Og der er ikke kun én metode, der virker. Vil du have innovative løsninger og nye koncepter, så er det fx et andet udbud, end hvis du vil have én bestemt løsning.

Den nye udbudslov giver både muligheder og udfordringer for dig, der skal tænke energi ind i udbuddet. På kurset ”Den nye udbudslov set med energibriller” serverer vi et overblik og udpeger de situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

Kurset afholdes to gange i august:

 • 18. august kl. 13-17 hos Kuben Management, Dusager 22, 8200 Århus N

 • 25. august kl 13-17 hos Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.

Kuben Managements jurister underviser på kurserne, og de har alle solid erfaring med netop udbudslovgivning indenfor energiområdet.

UNDERVISERE:

Århus: Bjørn Frost Svensson og Martin Steen Nielsen.
Glostrup: Rikke Lindhardt og Martin Steen Nielsen.

 

PENSUM FOR KURSET:

 • De væsentligste nyskabelser i den nye udbudslov.
 • Hvordan finder man ud af hvilke regelsæt der gælder (reglernes anvendelsesområde).
 • Udbudsformerne – kan fleksible udbuds-procedurer fremme det gode indkøb?
 • Bygherreleverancer.
 • Udbudsmaterialet – ændrede arbejdsgange i udbud.
 • Beskrivelsen af indkøbet – må specifikke produkter angives?
 • Udvælgelsen – herunder det nye standard-dokument ”ESPD”.
 • Tilbudsbedømmelse – tildelingskriterier og fokus på totaløkonomi, herunder driftsfasen.
 • Underretning – sådan undgår du typiske faldgruber.
 • Efter kontraktindgåelse.

DET FÅR DU MED HJEM:

 • Overblik over den nye udbudslovs muligheder og udfordringer med fokus på energi.
 • Gode råd og konkrete værktøjer til brug i dagligdagen.
 • Indsigt i strategiske overvejelser og identifikation af risici.

Se program og tilmelding på:

www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

 

Aros

Vi udvikler byggeriet