VI SKABER TILLID OMKRING BESLUTNINGEN

ET SIKKERT GRUNDLAG AF VIDEN

Store beslutninger skal træffes tidligt – og ofte før vi har den viden og information, vi kunne tænke os. Det gælder anlægsbevillinger, nyt byggeri, byudvikling eller investeringer i renoveringer og driftsoptimering.

Kuben Management skaber som bygherrerådgiver tillid omkring beslutningen. I samarbejde med kunden skaber vi et beslutningsgrundlag, som er tilpasset den enkelte situation. Vi afdækker bosætningsmønstre og befolkningsudvikling. Vi kortlægger behov for institutionspladser eller familieboliger. Vi analyserer forretningsmodeller og udviklingsstrategier. Vi screener og analyserer potentialet for energioptimering og arealudnyttelse.

En analyse og et idéoplæg er det, som kan bringe projektet videre – fra de første spæde tanker til strategien og planen, til det konkrete projekt.

VI AFDÆKKER MØNSTRENE

Boligmarked og bosætning

Er der grundlag for et nyt boligbyggeri? Hvad skal der til for at få udlejningsprocenten op? Hvilke typer boliger og lejemål er der brug for i lige præcis dit område?

Kuben Management finder svarene. Vi afdækker mønstrene i befolkningsudviklingen, i flyttemønstrene og i befolkningens boligønsker. Vi tager højde for konkurrenceforhold og boligstruktur. Hvor det giver værdi, gør vi brug af avancerede softwareredskaber, som giver overblik over byens demografi og netværk og mønstrene i dens beboeres præferencer.

Målet er klart: Vi skaber et sikkert og anvendeligt grundlag for fremskrivninger, planlægning, dialog og beslutninger.

FRA ANALYSE TIL STRATEGI OG HANDLING

Byudvikling

Danmarks byer er under forandring. Metropol og store byer har vokseværk. Mindre byer udenfor vækstområderne lider under fraflytning. Områdebyerne – de moderne forstadsbycentre – er truede af konkurrencen fra fortættede bycentre.

Udviklingen er strukturel. Men hver enkelt by har mulighed for at påvirke sin egen skæbne. Det handler om at udnytte sine styrker og imødegå sine svagheder – med det udgangspunkt, som der er lokalt.

Kuben Management kan hjælpe til. Vi kan afdække potentialet for den enkelte by eller bydel. Vi kan se nye muligheder for nedlagte industriområder. Vi kan bidrage i en proces, hvor bycentre tænkes på ny, og hvor rummelighed og potentiale udnyttes til at skabe nyt liv. Vi kan være fødselshjælpere på ny byfortætning, som øger byens attraktivitet og tiltrækningskraft.

Vi tilrettelægger den proces, som passer bedst til kundens behov. En analyse kan danne overblik over problemer og muligheder. Idéudvikling kan åbne nye muligheder. Gennem strategiudvikling kan der fastsættes langsigtede mål og pejlemærker for vejen derhen. Procesledelse og teknisk bistand med fysisk planlægning, finansiering, udbud mv. kan skabe handling og udvikling.

  SE EN CASE