AAB-tag.jpg

TILSTANDRAPPORTER FOR MERE END

1.000.000. M2 ALMENE BOLIGER

Boligforeningen AAB ønskede at få afdækket behovet for renovering af 90 afdelinger og indgik i den forbindelse et samarbejde med Kuben Management.

Boligforeningens portefølje dækker over bygninger fra 1915 til 2014, hvorfor der var en differentieret tilgang til bygningerne. Typisk vil der være stor forskel på, hvad der skal besigtiges i en ældre ejendom i forhold til en ny. I nyere ejendomme er der flere og mere komplicerede tekniske anlæg, mens der i ældre ejendomme typisk vil være simple, tekniske anlæg.

Et tværfagligt team bestående af en konstruktionsingeniør, en bygningskonstruktør og en installationsingeniør indledte arbejdet med at gennemgå alle afdelingerne for at kunne afdække problemstillinger og det generelle behov for vedligehold.

I forbindelse med besigtigelserne blev driftspersonalet inddraget i afdelingernes historik - dette blev foretaget for at kunne afklare, hvorvidt de registrerede skader dækkede over vedvarende problemstillinger. Ved at interviewe driftspersonalet og beboerne kan man afdække driftsmæssige problemstillinger, som det måske ikke er muligt at konstatere ved besigtigelserne. 

TILSTAND, RESTLEVETID OG PRISESTIMATER

RAPPORTER GIVER DET FORKROMEDE OVERBLIK

Rapporterne blev opbygget som bygningsdelskort med detaljerede gennemgange af de eksisterende bygningsdele: Tagbelægning, facader, vinduer, brugsvandsinstallation, afløbsinstallation m.v. De enkelte bygningsdelskort blev sammenfattet i en konkluderende tekst, hvor der i flere tilfælde også blev set på muligheder for energibesparende tiltag.

Med drifts- og vedligeholdelsesplanerne fik boligforeningen et overblik over forventede tidsterminer for de nødvendige arbejder, udskiftninger og renoveringer. Med estimerede priser på fremtidige udgifter til opretholdelse af bygningens standard, har foreningen fået mulighed for at kunne udjævne udgifterne til vedligeholdelse hen over bygningens levetid.

For almene boligorganisationer er det vigtigt at få afdækket renoveringsbehovet, således at de påkrævede arbejder kan struktureres og planlægges fornuftigt. I alvorligere tilfælde er det desuden muligt at søge om hjælp til finansiering, således at huslejestigninger for beboerne minimeres.

OM AAB

FAKTA

KUNDE: Boligforeningen AAB

PERIODE: 2012 - 2014

AREAL: 1.100.000 m2

RÅDGIVER: Kuben Management A/S