Gjern_475x600.jpg

BLANDET BYDELSKVARTER PÅ VEJ I NATURSKØNNE GJERN

Et nyt blandet bydelskvarter er ved at tage form ved Falkenkær Sø tæt på Gjern Bakker. Det nye boligområde kommer til at bestå af et mix af 20 private udlejningsboliger, 14 almene boliger og fire privatejede dobbelthuse. Boligerne får en fantastisk beliggenhed i hjertet af Søhøjlandet med kort afstand til Silkeborg og områdets smukke natur.

I Kuben Management har vi forestået den strategiske byudvikling, hvor et konstruktivt samarbejde mellem lodsejer, privat investor og Silkeborg Boligselskab har muliggjort udviklingen af det nye kvarter med forskellige ejerformer og boligtypologier.

DEN ALMENE KVOTE KICKSTARTER UDVIKLING

I 2019 indgik Kuben Management betinget grundkøbsaftale med den tidligere lodsejer i Gjern med henblik på at byudvikle området. Indtil 2019, hvor Kuben Management overtager størstedelen af byudviklingsområdet, havde projektområdet ligget stille med en lokalplan fra 2006 uden at være blevet solgt.

Med en solid vision om at skabe et nyt og blandet bydelskvarter, ansøgte vi sammen med Silkeborg Boligselskab kommunen om tilsagn til at opføre en ny almen boligbebyggelse på en del af grunden. Silkeborg Kommune imødekom ansøgningen, og efterfølgende blev den resterende del af byggefeltet udviklet og solgt til en privat investor, som kunne se potentialet i at opføre private udlejningsboliger i området.

Kuben Managements arbejde med at udvikle området ved Falkenkær Sø er et eksempel på vores arbejde med strategisk byudvikling i de dele af landet, hvor udviklingen har behov for et kærligt puf. Her er det offentligt støttede byggeri et værdifuldt bystrategisk værktøj, der kan ”slå hul” på udviklingen af et område. Den almene kvote fik således kickstartet udviklingen af området i Gjern og skabt en investeringssikkerhed, der gjorde, at de øvrige byggefelter blev solgt.

VISION MED REFERENCER TIL FN’S 3. OG 11. VERDENSMÅL

Som en del af projektets opstart, formulerede Kuben Management visionen for udviklingen af det nye bydelskvarter, og slog de første streger til en strukturplan for området. Visionen sigter mod at skabe et mangfoldigt boligområde med plads til alle og tager afsæt i Kuben Managements ambition om at bidrage aktivt til udviklingen af blandede bymiljøer i hele landet.

Mixet af almene og private udlejningsboliger samt privatejede parceller er med til at understøtte visionen, idet de forskellige ejerformer og boligtypologier har potentiale til at imødekomme forskellige boligbehov – på tværs af alder, indkomst, livsfase og familieform.

Visionen har desuden referencer til FN’s 3. og 11. verdensmål, der hhv. sætter fokus på ”Sundhed og trivsel” og ”Bæredygtige byer og lokalsamfund.” Inspireret heraf, skal kvarterets grønne fællesarealer være med til at fremme fællesskaber og skabe gode betingelser for den enkeltes såvel som kvarterets sundhed og trivsel. Boligerne orienterer sig således alle ind imod et grønt fællesareal, hvor beboerne kan mødes, børnene lege og gode naboskaber opstå.

EN DEL AF ET AKTIVT BYSAMFUND OG SKØN NATUR

De kommende beboere i området kan ikke alene se frem til at blive en del af et nyt blandet kvarter, men også et velfungerende lokalsamfund. Gjern er beriget af stærkt lokalt fællesskab og et aktivt foreningsliv, der bidrager til byens positive udvikling og tilbyder skønne ramme omkring det gode hverdagsliv. I Gjern er der en god folkeskole, naturbørnehave, kulturhus og idrætshal, MTB-spor, 18-hullers golfbane, indkøbsmuligheder, gårdsalg og meget mere. I tillæg til alt dette ligger Gjern helt unikt placeret i Danmarks måske flotteste natur.

 

Gjern_475x600_2.jpg

SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGT HOLDSPIL

Inspireret af det 17. verdensmål "Partnerskaber for handling" har samarbejde og partnerskaber været en grundsten i udviklingen af det nye bydelskvarter. Som projektudvikler på sagen har vi stået for at bringe byggeriets parter sammen på tværs af lodsejer, kommune, privat investor, boligselskab, entreprenører og arkitekt. For os i Kuben Management, er arbejdet med by- og arealudvikling nemlig et holdspil. Det er en tværfaglig disciplin, der kræver at forskellige fagligheder inddrages igennem projektets forskellige faser. Denne tilgang er projektet i Gjern et godt eksempel på. 

Internt i vores eget hus har flere forskellige fagligheder også været på banen. Vi formulerede visionen for udviklingen af det nye boligkvarter, og tegnede den nye strukturplan for området. Vi udarbejdede et skitseprojekt for de almene boliger og bistod Silkeborg Boligselskab med at ansøge kommunen om tilsagn til opførslen af nyt alment byggeri. Dertil har vi forestået investordialogen og -rekruttering, sikret forkøbsret på arealerne, forstået udbuddet af de almene boliger, og i dag bistår vi begge bygherrer med bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af byggeriet.  


De almene boliger forventes at være klar til indflytning i år, imens de private boliger forventes at være klar til aflevering i år 2023.

FAKTA

PRIVAT DEL

KUNDE: Privat investor

PERIODE: 2022-2023

BUDGET: 42.000.000 kr.

AREAL: 2.000 etagemeter

TYPE: Projektudvikling og bygherrerådgivning

BYGGERI (antal boliger): 20

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: 

Entreprenør: LPH

Ingeniør: SWECO

Arkitekt og landskab: TRANSFORM

BYGHERRE OG PROJEKTUDVIKLER: Privat investor og Kuben Management A/S

 

ALMEN DEL

KUNDE: Silkeborg Boligselskab afd. 69

PERIODE: 2021-2022

BUDGET: 28.593.000 kr. (skema B-sum)

AREAL: 1.350 etagemeter

TYPE: Projektudvikling og bygherrerådgivning

BYGGERI (antal boliger): 14 boliger i 1- og 1½-plan

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

Entreprenør: LPH

Ingeniør: SWECO

Arkitekt og landskab: SWECO

BYGHERRE OG PROJEKTUDVIKLER: Silkeborg Boligselskab og Kuben Management A/S