UDVIKLING AF GODSBANEAREALET I AALBORG

PARTNERSKAB OM UDVIKLING AF CITY CAMPUS

Gennem en flerårig proces har Aalborg Kommune fået hjælp til at omdanne og udvikle et funktionstømt godsbaneareal til en videnby og en hel ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv, universitet og detailhandel.

I samarbejde med Colliers/Hans Vestergaard, Stigsborggruppen, Aalborg Kommune og Kuben Management blev der primo 2009 indgået aftale med DSB Ejendomsudvikling om omdannelse og opgradering af ca. 11 ha. godsbaneareal i Aalborg centrum.

Med udarbejdelsen af et fyldestgørende visionsoplæg som grundlag for områdets masterplan fik partnerskabet mulighed for at gå i markedet med et modent projekt, der sikrede salgsaftaler på konkrete byggeretter og dermed realisering af projektet.

Gennem organisering af interessentgruppe (potentielle slutbrugere) og udbud af arealanvendelsen i parallelopdrag godkendte kommunen en masterplan på 115.000 m² byggeret areal anlagt i 10 byggefelter, som var klar til salg blot 18 måneder efter samarbejdets og arealudviklingens start. DSB's kriterium for at sætte det samlede areal til salg var, at 30.000 m² byggeret skulle være aftalt solgt, hvilket i var gennemført inden 31.12.2011 – under 2 år efter start. Ultimo 2012 forelå der salgsaftaler på hele arealet, som var færdigudbygget i 2016.

City Campus Aalborg indeholder primært undervisningsbyggeri, boliger for unge under uddannelse og PhD-studerende, butikker og dagligvareforsyning samt aktivitets- og rekreative arealer.

City Campus Aalborg2.jpg

 

Kuben Managements ydelser i forbindelse med udvikling og gennemførelse af byudviklingen har bl.a. været konceptudvikling, projektudvikling, partnerskabsdannelse, myndighedsgodkendelse, stiftelse af ejerforeninger, gennemførelse af udbud, beregning af byggeretspriser, udarbejdelse af anlægsbudgetter, udarbejdelse af driftsbudgetter, udarbejdelse af huslejebudgetter, byggesagsadministration og bygherretilsyn.

Kuben Management foranledigede herunder kontakten til boligselskaber om opførelse af boliger, hvor Kuben Management selv stod for udbuddet af totalentreprisen af de 175 ungdomsboliger og 35 familieboliger, der som det første byggeri stod klar til indflytning i 2012.

CITY CAMPUS AALBORG

FAKTA

BELIGGENHED: Aalborg

KUNDER: DSB Ejendomsudvikling A/S, Aalborg Kommune, Alabu Bolig, Studenterkursus m.fl.

PROJEKTPERIODE: 2008-2016

PROJEKTSUM: ca. 300 mio. kr. inkl. moms