3. præmie - Martin Schubert - Erling, Viktor og beboer på Fremtidens Plejehjem.jpg

EN SAMLET MASTERPLAN

BOLIGER TIL GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV

Middelfart Kommune råder over en stor bygningsmasse, som blandt andet omfatter en række boliger til borgere med særlige behov. Dette er blandt andet plejekrævende ældre, voksne med genoptræningsbehov, voksne udviklingshæmmede og sindslidende, socialt udsatte eller psykisk sårbare unge, udsatte børn og unge, og flygtninge med behov for en permanent bolig.

Kuben Management gennemfører i samarbejde med kommunen et projekt, der skal sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer i kommunen fremover, og som skal give mulighed for at udmønte de forskellige afdelingers anbringelses- og visitationsstrategier. Projektet skal lede til en samlet masterplan for boliger til borgere med særlige behov.

 

HELHEDSPERSPEKTIV, EFFEKTIVITET OG KVALITET

FLEKSIBLE OG LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER

Masterplanen skal præsentere langtidsholdbare scenarier for boligtilbuddene. Arbejdet med masterplanen bygger således ikke alene på fremskrivninger og prognoser for den fremtidige udvikling i antallet af borgere med særlige behov. Vi analyserer også, hvordan disse gruppers behov kan forventes at udvikle sig i fremtiden. Samtidig vil vi sikre en så høj grad af fleksibilitet i bygningsanvendelsen som muligt, uden at det kompromitterer vigtige behov hos de berørte grupper eller deres pårørende.

Masterplanen vil således anlægge et helhedsperspektiv på de kommunale boligtilbud til borgere med særlige behov. Heri indgår effektivitet i anvendelsen af den kommunale bygningsmasse som et vigtigt hensyn, dvs. en god udnyttelsesgrad og så vidt muligt også fleksible anvendelsesmuligheder.

Dette skal holdes op overfor hensynet til kvalitet i de kommunale tilbud, dvs. fagligt begrundede hensyn til, hvilke typer tilbud som bedst modsvarer den enkelte gruppes ønsker og behov, tilbuddenes nærhed til vant miljø, adgang til offentligt transport mv.

DISKUSSION OG PRIORITERING

ET GODT GRUNDLAG FOR POLITISKE BESLUTNINGER

Afvejningen af kvalitet i forhold til effektivitet er i et politisk spørgsmål, og den enkelte kommunes prioritering af (omkostnings)effektivitet overfor kvalitet er en central del af det kommunale selvstyre.

Masterplanen vil ikke foregive, at den kan stå i stedet for en politisk proces og et politisk valg. Men planen kan berige og understøtte den politiske diskussion og de politiske prioriteringer på flere måder:

  • Ved at afdække, hvilke scenarier og løsninger, som er overhovedet mulige og relevante;
  • Ved at pege på muligheder, hvor kvalitet og effektivitet ikke er hinandens modsætninger;
  • Og ved konkret at belyse, hvordan hensynet til effektive løsninger og kvalitet kan udmøntes, med hvilket omkostningsniveau.


Kontaktperson hos Kuben Management:

Regionsdirektør Kurt Beck, klb@kubenman.dk, tlf.: 2161 6071