STRATEGISK KOMMUNEUDVIKLING

FREMTIDEN FOR TIDLIGERE HOVEDBYER

De danske områdebyer er byer, der typisk har mellem 1.000 og 7.000 indbyggere, og som ofte har fungeret som hovedby for en mindre kommune frem til kommunalreformen i 2007.

På overfladen kan det se ud som om, byerne oplever en stabilitet i befolkningstallet, men byerne kan få store udfordringer i fremtiden - og mange af dem har det allerede.

Hjørring Kommune, Sønderborg Kommune og Kuben Management har med projektet ”Områdebyernes fremtidige roller” arbejdet indgående med de udfordringer, områdebyerne står over for.

Projektet blev finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og som en del af projektet blev der udviklet en metode, der giver mulighed for at angribe områdebyernes udfordringer strategisk og sikre politisk opbakning.

Metoden er derfor meget relevant for andre kommuner, som står med tilsvarende udfordringer i deres områdebyer eller deres mindre byer generelt. Håbet er, at andre kommuner i samme situation vil anvende metoden til at få skabt overblik over udfordringerne og til at få sat gang i handlinger, der skal imødekomme disse udfordringer.

I projektet er der blevet gravet omfattende statistisk viden om områdebyerne frem, der efterfølgende er suppleret med faglige besigtigelser i hver enkelt af de i alt 11 områdebyer. Derfor indeholder den rapport, som var ét af resultaterne af projektet, viden, som er anvendelig for en lang række kommuner, der de kommende år vil være nødt til at forholde sig til udfordringerne udenfor vækstområderne.

FRA ERKENDELSE TIL HANDLING

EN METODE FOR UDVIKLING

Metodegrebet i projektet, ”Fra Erkendelse til Handling”, demonstrerer, hvordan man som kommune kan bevæge sig fra at have en generel bekymring om områdebyernes fremtidige udvikling til at få skabt et konkret grundlag for politiske beslutninger, der påvirker udviklingen.

Det sker igennem opbygning af et differentieret vidensgrundlag, klar formidling af de konkrete lokale udfordringer og en klar ramme for politisk handling.

Metoden bygger på tre elementer:

For det første bliver der som supplement til den viden, der allerede findes i kommunerne og i befolkningen, skabt overblik fra skrivebordet. Der bliver indsamlet og behandlet differentieret statistisk viden om den enkelte bys udvikling de seneste fem år. Analysen forholder sig til udviklingen i befolkning, i alderssammensætning, i flyttemønstre og i beskæftigelse. Der analyseres på byernes erhvervsudvikling, velfærdsniveau og boligmarked.

Andet grundelement i metoden er at se på virkeligheden lokalt igennem besigtigelser i samtlige af kommunens områdebyer. I en forening imellem den lokale byplanlæggers ekspertise på lokalområdet kombineret med udefrakommende erfaring og byplanfaglighed vurderes alle byers reelle udviklingspotentiale baseret på byernes fysiske fremtræden, byernes formelle og uformelle mødesteder, byernes kulturhistorie, kulturarv og meget mere.

Tredje grundelement i metoden handler om at danne grundlag for den administrative og politiske erkendelse i kommunen, af de udfordringer områdebyerne står over for. Den samlede systematiserede viden fra den statistiske og den kvalitative analyse præsenteres for beslutningstagerne i kommunen, og beslutningstagerne inviteres til ved selvsyn at se udfordringer og potentialer i områdebyerne. Målet er i sidste ende at supplere allerede eksisterende lokal viden ved at klæde byrådet på med et beslutningsgrundlag til at træffe beslutninger om tilpasning af områdebyerne.

 

Områdebyerne_case1.jpg

BYG PÅ MULIGHEDERNE, BRUG STYRKERNE

DET HANDLER OM AT VÆLGE EN RETNING

Mange kommuner står her i årene efter kommunalreformen stadig i et vadested. Der er stadig strid og usikkerhed om de tidligere kommunecentres fremtid og betydning. Der er ikke valgt side i forhold til hvilke af kommunens områder og byer, som skal udvikles i hvilken retning.

Den grundlæggende konklusion i projektet om Områdebyernes fremtidige roller er, at det er nødvendigt at foretage nogle valg. Ikke alle byer i kommunen kan satse på at blive kommunens administrations- eller handelscenter. Ikke alle dele af kommunen kan satse på at blive kommunens iværksættercenter.

Men alle dele af kommunen kan udvikles!

Det handler om at erkende de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som hver enkelt by og hvert enkelt område i kommunen repræsenterer. Og herefter handler det om at udvikle den enkelte by eller det enkelte område i den retning, hvor gevinsterne og chancen for succes er størst.

Nogle områder kan fx med fordel satse på turisme og naturværdier. Og områdets byer kan med fordel udvikles for at understøtte dette. For andre er den mest frugtbare udviklingsvej at være uddannelsesby eller bosætningsområde som opland til en større by. 

Se slutrapporten her

Kontaktperson: Afdelingsleder Signe Fogtmann Sønderskov, sfs@kubenman.dk, mobil. 2084 1312