Publikationer

STRATEGISK BYUDVIKLING GENNEM MARKEDSINDSIGT - Kuben Management og Exometric - august 2017
Strategisk byudvikling

For at få succes med byudvikling - hvad enten der er tale om hele byer, bydele eller konkrete arealer - kræver det, at man tænker i helheder. Det kræver, at man kender de fremtidige beboere, hvordan de handler, og hvad der er det passende prisniveau for deres køb eller leje af bolig eller erhvervslokaler.

Det kræver også, at man som kommune bruger denne viden strategisk som grundlag for både den overordnede rammesætning af kommunens udvikling, såvel som i fremtidssikringen af nye og eksisterende by- og landområder.

I denne publikation beskriver Kuben Management og Exometric, hvordan der ved hjælp af indsigt i borgeres og virksomheders præferencer, flytteintentioner og betalings- eller investeringsvilje mv. kan skabes et nyt grundlag for by- og arealudvikling og for den overordnede byudvikling.

Læs publikationen her.

MEDIER, MÅLGRUPPER OG DEMOKRATI - Værktøjskasse til digital borgerinddragelse - august 2017
Medier målgrupper og demokrati

Sammen med Dansk Byplanlab har vi udarbejdet en værktøjskasse, der giver kommuner og områdefornyelser helt konkrete anbefalinger til, hvilke sociale medier, man med rette kan benytte til bestemte målgrupper i arbejdet med dialog og inddragelse i de digitale universer. Værktøjskassen kommer også med baggrundsviden om, hvordan man kan forstå målgrupper i et digitalt perspektiv, om udviklingen af danskernes medievaner og om demokratisk debatkultur på de sociale medier.

Værktøjskassen er udarbejdet som en del af netværket ”Digital på Landet”, der drives af Dansk Byplanlaboratorium og Kuben Management, med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I netværket deltager syv kommuner, der i løbet af 2017 og 2018 vil dele, indsamle og formidle viden om, hvordan digitaliseringen i praksis kan hjælpe til at koble aktører og interesser sammen. Værktøjskassen er blevet udviklet med afsæt i netværkets første seminar.

Læs publikationen her og få inspiration til dit eget arbejde med digital dialog og inddragelse af borgere og interessenter.

STRATEGIUDVIKLING FOR JAMMERBUGT KOMMUNE - strategiplaner - juni 2017
Strategiplan2023_Tranum

For Jammerbugt Kommune har vi, sammen med Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup, i 2016-17 arbejdet med lokale mobiliseringsprocesser i to områder; først omkring Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv og sidenhen i lokalområdet omkring Tranum, Brovst og Øland. Med ønsket om at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder har formålet med processerne været at skabe overblik over de to områders ressourcer og potentialer - og derigennem formulere en strategiplan for den lokale udvikling. 

Stedbundne ressourcer og ildsjæle som drivkraft for strategiudvikling
Strategiplanerne for de to områder tager udgangspunkt i det pågældende områdes stedbundne ressourcer og potentialer, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle. Mobilisering af disse ressourcer og aktører er en af de vigtigste veje til at sikre langsigtet vækst og udvikling af lokalsamfund.

Projektet i Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv var en del af kampagnen ‘På Forkant’ der er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Lokale borgere i området omkring Tranum, Brovst og Øland tog siden initiativ til en proces i deres område med fokus på turisme, og fik rejst støtte til dette gennem Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Hent strategiplanerne her:

Strategiplan2030_Fjerritslev-Slettestrand-Svinkløv

Strategiplan for turismen ml. hav og fjord_2017-2023 (Tranum mm.)

Ny manual for samskabelse
Med afsæt i strategiarbejdet for lokalsamfundene i Jammerbugt Kommune, har vi, sammen det det øvrige team, udviklet en metode for samskabelse – et procesværktøj til mobiliseringen af lokalsamfund som et udviklingsstrategisk værktøj. Hent procesværktøjet her: Mobilisering af lokalsamfund – Procesværktøj

Læs også artiklen Turisme som drivkraft for vækst og udvikling i danske landdistrikter i ByplanNyt fra juni 2017, som fortæller om mobiliseringsprocessen i Tranum-området, hvor det er lykkedes at få borgerne til at gå sammen med det lokale erhvervsliv om at udvikle områdets tilbud til turister.

Kontakt konsulent Anna Brandt Østerby for at høre mere om udvikling af strategiplaner og procesværktøjet på mobil 6029 6044 eller på mail anbo@kubenman.dk

MOBILISERING AF LOKALSAMFUND - procesværktøj - juni 2017
Mobilisering af lokalsamfund - Procesværktøj (1)

 

Med afsæt i et strategiarbejde for to lokalsamfund i Jammerbugt Kommune i 2016-17, har vi, sammen med bl.a. Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup, udviklet en metode for samskabelse – et procesværktøj til mobiliseringen af lokalsamfund som et udviklingsstrategisk værktøj.

Manual for samskabelse
Procesværktøjet præsenterer anbefalinger til at planlægge og afvikle mobiliseringsprocesser i lokalsamfund med det formål at sætte fælles retning på områdets udvikling. Trin for trin beskrives, hvordan man kan arbejde med at kortlægge, koble og mobilisere stedbundne ressourcer som drivkraft i udviklingen for at samle lokalsamfundet indadtil og styrke det udadtil.

Procesværktøjet lægger således et videns- og metodisk grundlag for, at kommuner kan iværksætte strategiske udviklingsindsatser i deres lokalsamfund. Gennem afvikling af mobiliseringsprocesser kan man som kommune sætte skub og handling på en udvikling, der er drevet af borgerne selv.

Procesværktøjet kan også anvendes inden for andre forvaltningsområder som fx naturpleje, friluftsliv og socialøkonomi.

Hent procesværktøjet 'Mobilisering af lokalsamfund - et procesværktøj til at kortlægge, koble og mobilisere lokale ressourcer' her.

Stedbundne ressourcer og ildsjæle som drivkraft for strategiudvikling
Strategiarbejderne i de to nordjyske lokalområder, hhv. Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv samt Tranum, Brovst og Øland, der danner grundlag for procesværktøjet, er udført for at skabe overblik over de to områders ressourcer og potentialer - og derigennem tiltrække nye borgere, turister og virksomheder.

Det første projekt i Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv var en del af kampagnen ‘På Forkant’ der er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Lokale borgere i området omkring Tranum, Brovst og Øland tog siden initiativ til en proces i deres område med fokus på turisme, og fik rejst støtte til dette gennem Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Hent strategiplanerne for de to områder her:

Strategiplan2030_Fjerritslev-Slettestrand-Svinkløv

Strategiplan for turismen ml. hav og fjord_2017-2023 (Tranum mm.)

Kontakt konsulent Anna Brandt Østerby for at høre mere om procesværktøjet og udvikling af strategiplaner på mobil 6029 6044 eller på mail anbo@kubenman.dk

 

NORDFYN PÅ FORKANT - bosætningsanalyse og strategiplan - februar 2017
Strategiplan Nordfyn

For Nordfyns Kommune har vi, sammen med Urland og 12byer, udarbejdet en ny bostæningsanalyse og strategiplan, der bla. rummer anbefalinger til, hvordan kommunen i de kommende år frem mod 2030 kan forme en udvikling, der dyrker potentialerne, hvor de er, og som tør bremse op og lukke ned, hvor der fremadrettet ikke er grobund for vækst.

Med afsæt i både kvantitative og kvalitative data er det bærende greb i strategien en opdeling af Nordfyns Kommune i tre forskellige delområder eller ’bånd’, som kortlægger og kategoriserer de enkelte områders udviklingspotentialer og dermed sætter retning på de politiske beslutninger, der skal tages for at skabe en god udvikling.

Særligt har en større borgerinddragelsesproces været med til at tegne et afprøvet billede af, hvordan Nordfyns Kommune kan prioritere, og hvordan kommende tiltag kan planlægges bedst muligt.

Hent rapporten hér

FREMTIDENS ERHVERVSBYGGERI - udviklingsanalyse - november 2016

Den fortsatte udvikling af erhvervsstrukturen betyder, at fremtidens erhvervsbyggeri i høj grad er kontorbyggeri, som i attraktive rammer skal rumme vidensintensive serviceerhverv. Erhvervsbyggeriet, som er faldet markant siden finanskrisen, når derfor næppe tilbage til fortidens omfang.

Der er således sket et kvalitativt skifte i erhvervsbyggeriet siden 2007. Både erhvervsstruktur, teknologi og urbanisering spiller ind. Beskæftigelsesudviklingen sker næsten udelukkende indenfor serviceerhvervene, og i særdeleshed indenfor de vidensintensive serviceerhverv som IT, design, forskning og udvikling mv. Samtidig fortsætter urbaniseringen uformindsket.

Det har klare konsekvenser for efterspørgslen efter erhvervsbyggeri. Mindre pladskrævende serviceerhverv kommer til at fylde mere, industri og landbrug mindre. Erhvervslivet holder så at sige flyttedag, fra traditionelle lager- og produktionsfaciliteter, til moderne fleksible arbejdsmiljøer, som huser virksomheder baseret på IT, netværk, kommunikation og lignende. Samtidig vil den enkelte virksomheds fysiske rammer i højere og højere grad blive et parameter, virksomhederne konkurrerer på.

Læs analysen her.
Se Kuben Managements pressemeddelelse her.

 

FÆLLESAREALER I UNGDOMSBOLIGER - august 2016

I en ny rapport undersøger vi mulighederne og udfordringerne ved at omdanne eksisterende bygninger til
ungdomsboliger med moderne og inviterende fællesarealer.

Undersøgelsen tager afsæt i to igangværende omdannelsesprojekter, henholdsvis Fællesorganisationens Boligforenings omdannelse af Sygeplejeskolen i Slagelse og Boligforeningen VIBOs omdannelse af Samuels Kirke på Nørrebro i København. Dertil er der indsamlet viden gennem 12 casestudier.

Kuben Management har udarbejdet rapporten i samarbejde med analyseinstituttet Kora og med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs rapporten her: "Fællesarealer i ungdomsboliger - erfaringer med omdannelse af eksisterende bygninger til ungdomsboliger"

VÆRDISKABELSE OG EFFEKTIVITET I BYGGERIET - udviklingsanalyse - august 2016

Kommunerne, regionerne og staten bruger hvert år 4 mia. kr. for meget på byggeriet – uden at få bedre kvalitet for pengene. Det viser en udviklingsanalyse, som Kuben Management har udarbejdet. Analysen er et bidrag til Regeringens byggepolitiske strategi 2016 og anbefaler en langt mere ambitiøs tilgang til forbedring af effektiviteten i byggeriet. Den afdækker regler, aftaler, sædvaner og struktur i dansk byggeri og konkluderer, at vi betaler 20 procent for meget for byggeriet i kommunerne, regionerne og staten. 

En mere ambitiøs byggepolitisk strategi er nødvendig
Kuben Management anbefaler i analysen, at øget internationalisering af dansk byggeri og en modernisering af byggeriets værdikæde gøres til vigtige fokuspunkter.

Læs analysen hér

MODELPROGRAMMER FOR FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER - maj 2016

Kuben Management har udarbejdet et modelprogram for fremtidens ungdomsboliger med økonomisk støtte fra ”Den Almene Forsøgspulje” ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Modelprogrammet er udgivet i to rapporter, der bl.a. peger på, at danske studerende er en mere sammensat gruppe, end de fleste umiddelbart tror - og derfor bør udbuddet af ungdomsboliger tilpasses det aktuelle behov i en given kommune.

Find rapporterne hér:

Modelprogram for fremtidens almene bolig, del 1

Modelprogram for fremtidens almene bolig, del 2

MANGLEN PÅ BILLIGE BOLIGER - barrierer og muligheder - december 2015

Manglen på billige boliger er et stigende problem i Danmark, særligt i de større byer. I en ny rapport, udarbejdet af Kuben Management på vegne af Rådet for Socialt Udsatte, præsenteres der en række ideer til, hvordan der kan skaffes flere billige boliger til en husleje på ca. 3.200,- kr. eller derunder.

Ideerne er udarbejdet med afsæt i en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for at skaffe flere billige boliger, og sætter fokus på alt fra samfundsøkonomi, til finansiering, planlægning, byggeriet, drift, den kommunale anvisningsret og målgruppens betalingsevne.

Rapporten kan downloades hér

 

10 ÅR MED OPP I BYGGERIET - udviklingsanalyse - september 2015

Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af modellen
er fortsat begrænset, og det er tvivlsomt, om OPP vil blive anvendt meget hyppigere fremover med de
nuværende rammebetingelser. I en ny analyse gør vi status på erfaringerne og giver nogle bud på løsninger for OPP-modellen.

10 år uden noget stort gennembrud
Med kun 29 offentlige anlægs- og byggeopgaver efter OPP-modellen siden 2005, må det konkluderes, at modellen fortsat endnu ikke for alvor har slået igennem i Danmark.

Nogle få rammebetingelser, særligt deponeringsreglen, har stået i vejen for dens udbredelse. Hvis ikke rammebetingelserne ændres, er det derfor tvivlsomt, om OPP-modellen vil udbredes hurtigere fremover. Da rammebetingelserne ikke er ideelle, bør det for konkrete byggeprojekt nøje overvejes, om de mål, som har ligget bag ønsket om at anvende OPP, kan nås på andre måder. OPP-modellens fordele kommer for alvor til sin ret, hvor man kender de præcise funktionskrav mange år frem, og hvor der vil være klare gevinster ved tidlig inddragelse af private.

Hent analysen hér.

PLEJESEKTORENS FYSISKE RAMMER I ET FREMTIDSPERSPEKTIV - udviklingsanalyse - april 2015

Udfordringer for kommunerne i lyset af længere levetid og knappe ressourcer.

I planlægningen af fremtidens plejeboliger skal kommunerne forholde sig til en række udfordringer. På den ene side skaber demografiske ændringer behov for at øge kapaciteten betydeligt. Dette falder sammen med et stigende pres på udgifterne, der tvinger kommunerne til at se på mulighederne for effektivisering. På den anden side betyder de ældres stigende bevidsthed om krav til plejeboligerne, at kommunerne må gentænke boligernes indretning og fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet og diversitet i plejeboligerne forstærkes af, at et voksende antal ældre vil få aldersbetingede lidelser, som f.eks. demens.

Denne analyse, der blandt andet er baseret på Kuben Managements mangeårige virke som bygherrerådgiver for kommuner og almene organisationer, identificerer en række udfordringer, som kommunerne skal forholde sig til med hensyn til plejeboliger i de kommende 10 - 20 år, og anviser nogle handlingsmuligheder.

Hent publikationen hér.

FREMTIDENS SENIORBOLIG - udviklingsanalyse - marts 2015

I ny udviklingsanalyse stiller vi skarpt på boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og ny teknologi

Behov for nye typer af seniorboliger
Danmark får flere ældre, og ældre vil fremover udgøre en større andel af befolkningen. Kommunerne
har siden 2007 håndteret væksten i ældregruppen ved at effektivisere og omlægge ældreindsatsen.
Der er fokus på at holde ældre i eget hjem, gennem hjælp til selvhjælp.

Men det stigende antal ældre og flere ”gamle ældre” i eget hjem øger risikoen for ensomhed og isolation. Der er behov for at udvikle nye former for seniorboliger, som er attraktive for fremtidens ældre. Boligerne bør indrettes
for nutidig bekvemmelighed og moderne hjælpemidler og bør åbne for fællesskab, tæt på og integreret med det aktive liv i byerne. Kommunerne bør gå forrest i denne omlægning.

Hent analysen hér.

 

KICKSTART FORSTADEN 2.0 - januar 2015

Kuben Management har lavet en forundersøgelse af muligheden for etablering af nyt grønt videnscenter for dyrkning – ”Spireriet” og byudvikling i Nykøbing Falster.

Projektet indgår som en del af Realdanias kampagne ”Kickstart Forstaden 2.0”, hvor Kuben Management har udarbejdet en forundersøgelse for Guldborgsund Kommune, der klarlægger forretningsgrundlag og potentialer for etablering af ”Spireriet” – et fælleshus, videnscenter, værksted mv. med dyrkning som omdrejningspunkt i et byudviklingsområde i Nykøbing Falster.

Projektet er afledt af den Realdania støttede byplankonkurrence ”Fremtidens Forstæder”, som har resulteret i et vinderprojekt for Nykøbing Falster med titlen ”Dyrk Din By”, og handler - udover en analyse og vurdering af konceptet for Spireriet - også om at trykprøve og oversætte konkurrence­forslagets planløsning for et nedslidt erhvervsområde i sydbyen, til håndgribelige og letforståelige retningslinjer for private grundejere og developere i området.

Resultatet af vores arbejde, har vi omsat til en gennemarbejdet publikation på vegne af Realdania og Guldborgsund Kommune.

Læs publikationen her

GYLDENRISPARKEN – Erfaringer og perspektiver fra Danmarks første helhedsplan - januar 2015

Bag renoveringen af Gyldenrisparken ligger en af Danmarks første og mest komplekse helhedsplaner. Formålet med denne rapport, som Kuben Management har udarbejdet for Lejerbo København, der ejer Gyldenrisparken, er at evaluere de erfaringer, man har gjort sig i løbet af den 15 år lange renoveringsproces.

Evalueringen giver perspektiver for brugen af helhedsplaner og tjener som inspiration for fremtidige projekter med renoveringer af større almene boligområder.

Læs rapporten her.

OMRÅDEBYERNES FREMTIDIGE ROLLER - 2014

De danske områdebyer er byer, der typisk har mellem 1.000 og 7.000 indbyggere, og som ofte har fungeret som hovedby for en mindre kommune frem til kommunesammenlægningen i 2007. På overfladen kan det se ud som om byerne oplever en generel stabilitet i befolkningstallet, men byerne kan få store udfordringer i fremtiden.

Hjørring Kommune, Sønderborg Kommune og Kuben Management har med projektet Områdebyernes fremtidige roller arbejdet meget indgående med de udfordringer, områdebyerne står over for. Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og der er i projektet udviklet en metode, der giver mulighed for at angribe områdebyernes udfordringer strategisk og sikre politisk opbakning.

Metoden er derfor meget relevant for andre kommuner, som står med tilsvarende udfordringer i deres områdebyer eller deres mindre byer generelt. Håbet er, at andre kommuner i samme situation vil anvende metoden til at få skabt overblik over udfordringerne og til at få sat gang i handlinger, der skal imødekomme disse udfordringer.

I projektet er der blevet gravet omfattende statistisk viden om områdebyerne frem, der efterfølgende er suppleret med faglige besigtigelser i hver enkelt af de i alt 11 områdebyer. Derfor indeholder denne rapport viden, der er meget anvendelig for en lang række kommuner, der de kommende år vil være nødt til at forholde sig til udfordringerne udenfor vækstområderne.

Læs hele publikationen her.

KOMMUNERNES ENGAGEMENT I CAMPUSDANNELSER - september 2013

Kommunerne satser massivt på campus-byggerier. Det viser en resultaterne fra en undersøgelse, Kuben Management har gennemført blandt landets 98 kommuner.

Mere end hver anden kommune har etableret nye uddannelsescampusser fra 2008 til 2013, og i over 40 procent af kommunerne er der planer om at etablere nye campusbyggerier i perioden indtil 2020. Campus-byggerierne består af sammenhængende uddannelsescentre, der så godt som altid er centralt og attraktivt placeret.

Det store kommunale engagement i campusbyggerier hænger utvivlsomt sammen med, at kommunerne tillægger byggerierne stor betydning for den kommunale erhvervsudviklingsstrategi. Campus-byggerierne bruges som et vigtigt redskab til at fastholde unge og gøre byerne attraktive for fremtidens virksomheder og tilflyttere.

Kommunernes satsning medfører dog væsentlige risici, som de fra starten bør tage højde for. En overdreven optimisme om effekten af campus-byggerier kan nemlig føre til overinvestering og underudnyttelse. Den økonomiske bæredygtighed og mulige synergier ved campusbyggerier bør derfor belyses grundigt, før beslutningen tages.

Byggerierne skal give uddannelserne et løft og ikke blot skabe nye byrum. Hvis campusbyggerier ensidigt spændes for kommunens målsætninger om by- og erhvervsudvikling, er resultatet ikke bæredygtigt på længere sigt.

Læs hele analysen her.

Se også et eksempel på et konkret projekt, hvor Kuben Management har bistået med hele processen fra analyse og beslutningsgrundlag til gennemførelse af campusbyggeriet.

ARKITEKTUR OG ENERGIRENOVERING - det murede etagebyggeri fra 1920-1960 - 2011

Publikationen præsenterer state-of-the-art inden for energirenovering af det murede byggeri fra 1920-1960 i Danmark – og viser den brede vifte af udfordringer og potentialer, der knytter sig til renovering, energioptimering og fremtidssikring af det murede etagebyggeri, som byggebranchen og den almene boligsektor i dag står overfor.

Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole, Esbensen Rådgivende Ingeniører og Dansk Arkitektur Center.

Med støtte fra Landsbyggefonden.

Læs hele publikationen her

UDVIKLING AF SÆRBOLIGER - fra herberg/gaden til egen bolig - januar 2009

Rapporten ’Udvikling af særboliger – fra gaden/herberg til egen bolig’ præsenterer anbefalinger til en række forhold vedrørende etablering og drift af særboliger til hjemløse og andre udsatte, der mange gange lever på samfundets yderkant og hører til blandt de mest marginaliserede i Danmark.

Rapporten er baseret på tre baggrundsanalyser, som henholdsvis belyser særboligernes fysiske forhold, beboernes trivsel og de institutionelle rammer for boligtypen.

Denne rapport udgør således et godt bud på svar på de spørgsmål, man kan stille om den videre udvikling af særboliger her i landet.

Projektet er støttet af Realdania.

Læs hele rapporten her

Læs Fysisk Teknisk Analyse

Læs Institutionel Analyse

Læs Trivselsanalyse

ANALYSE AF HJEMLØSETILBUD I KØBENHAVN - maj 2008

Analysen har til formål at belyse tre særlige problemstillinger indenfor hjemløseområdet i
København, nærmere bestemt:

  • Baggrunden for at nogle hjemløse ikke benytter sig af de tilbud, der eksisterer til målgruppen.
  • Baggrunden for at nogle hjemløse tilsyneladende opholder sig meget længe eller permanent på midlertidige boformer.
  • Baggrunden for at nogle hjemløse cirkulerer i systemet og ikke er i stand til at fastholde den bolig, de udsluses til fra herberger eller andre midlertidige boformer.

Rapporten er udarbejdet på vegne af København Kommunes Socialforvaltning, Mål- og Rammekontor for Misbrug og Bolig.

Læs hele analysen her

LIVING IN LIGHT: Fremtidens bolig - fremtidens by

I en ny rapport giver vi et bud på, hvordan man kan udvikle løsninger til bedre lys og mere dagslys i fortættede boligområder med ældre og bevaringsværdigt byggeri, samtidig med at nye krav til energi- og klimatilpasning overholdes.

Renoveringskonceptet  kaldes Living in Light og er et forsøgs- og byfornyelsesprojekt, der tager sit udgangspunkt i en privat udlejningsejendom i Valby i København. Her går man langt på alle områder, blandt andet ved at undersøge hvordan dagslyset kan få en mere fremtrædende plads i måden vi bor og lever på.

Hent rapporten her.

Living in Light projektet i Valby gennemføres med støtte fra:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet,
Grundejernes Investeringsfond,
Københavns Kommune.

I samarbejdet indgår: bygherre, beboere,
DOMUS arkitekter, DOVISTA, A/S
Ishøy & Madsen, Svendborg Architects,
Kuben Management, TT Consultancy og
VELUX.