ALTID TRE SKRIDT FORAN

IDÉOPLÆG OG PROJEKTUDVIKLING

Idéen er det første afsæt i et byggeprojekt.

Og de vigtigste beslutninger træffes ofte tidligt, hvor man ved mindst.

Derfor vil vi i Kuben Management gerne være med fra begyndelsen – og vi har en stolt tradition som projektudvikler. Vi kan tegne visionerne og se mulighederne. Vi kan afdække det bygnings­mæssige behov og afklare finansieringen. Vi udarbejder et beslutningsgrundlag, hvor vi beskriver baggrund, sammenhæng og mål. Vi beskriver byggeriets fysiske rammer og funktioner, vi udregner et overslag på anlægget, og vi udarbejder en tidsplan for forløbet.  

I projektets opstartsfase hjælper vi med at få alle brikker på plads, og vi sikrer, at beslutningsgan­ge er veldefinerede og opgaverne rigtigt fordelt.

 

  SE EN CASE

”Kuben Management er altid tre skridt foran i processen”

Projektleder i Helsingør Kommune

FØR FØRSTE SPADESTIK

BRUGERINVOLVERING OG PROGRAMMERING

For os er et godt byggeprogram en forudsætning for en god byggeproces – og vi lægger stor faglig stolthed i vores arbejde med programmering: Kuben Managements byggeprogrammer inspirerer til løsninger af høj kvalitet indenfor den givne økonomiske ramme.

I en god programmeringsproces sikrer vi, at brugernes krav og ønsker afdækkes gennem work­shops og brugermøder og afspejles i byggeprogrammet i form af funktionskrav, lokaleprogram, krav til logistik, fleksibilitet, indeklima mm.

Vi ser det som en vigtig opgave for os at sikre, at programmets krav indarbejdes godt i projektet og udmøntes i dets gennemførelse.

UANSET UDBUDSFORM

UDBUDSRÅDGIVNING

Udbudsrådgivning er blandt vores kerneydelser i Kuben Management.

Regelværket er komplekst, så faldgruberne skal undgås. Men endnu vigtigere er det at udnytte udbud på den bedst mulige måde for at skabe værdi for vores kunde – uanset at det handler om et boligbyggeri, et an­lægsprojekt, udbud af rådgivningsydelser eller entrepriser, udbud af finansiering, indkøb eller noget andet.

Vi arbejder som udbudsrådgiver på tværs af sektorer og i mange forskellige sammenhænge. Vi fastlægger udbudsstrategi, laver udbudsmateriale, gennemfører udbuddet og udarbejder indstillin­ger. Vi har erfaring med vidt forskellige udbudsformer – gennemførelse af EU-projektkonkurrencer og bistand til udbud af OPP-projekter er blandt vores specialer.

ALMENE BYGGESAGER FRA A TIL C

BYGGESAGSADMINISTRATION OG LBF SKEMATIK

Kuben Management bistår den almene sektor med udvikling, administration og økonomistyring af almene bygge- og renoveringsprojekter. Vi har en meget lang historie og tætte relationer med de almene boligorganisationer. Vi forstår udfordringerne og kan se mulighederne. Vi håndterer gerne hele processen i forhold til Landsbyggefonden – fra skema A til skema C. Vi gennemfører udbud, styrer økonomien og sikrer det endelige byggeregnskab.

VI FØLGER OP PÅ MÅL OG INTENTIONER

PROJEKTSTYRING

Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren. Vores bygherre­rådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlæg­ningsfasen til aflevering.

Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompeten­cer. Vores risikostyring er systematisk og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.

Reglerne for alment byggeri er vores hjemmebane, og vi forestår hvert år byggesagsadministratio­n for et stort antal almene bygge- og renoveringsprojekter.

DIGITALT BYGGERI KAN GIVE STORE GEVINSTER

IKT I BYGGERIET

I dag er offentligt og alment byggeri omfattet af bekendt­gørelser om brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

I Kuben Management rådgiver vi om god brug af IKT i byggeri. Vi afklarer IKT-strategi og -organisation med bygherren. Vi sikrer indarbejdelse af IKT-krav i udbudsmaterialet. Vi sørger for, at rådgivere og entreprenører lever op til bygherrens digitale krav og ønsker.

Hvert projekt er unikt. Derfor sigter vores rådgivning imod at udnytte IKT på den måde, der passer dig som bygherre bedst. Vi kan hjælpe dig med at udvikle og tilpasse din projektorganisa­tion og den efterfølgende drift til det digitale byggeri.

Det fælles mål er at opnå de tilsigtede besparelser. Derfor tænker vi drift og vedligehold ind fra begyndelsen.

LOKALER TIL BEHOVET

LEJERRÅDGIVNING

Har I som virksomhed brug for nye lokaler, hjælper vi med alle trin fra behovsafdækning til indflytning.

Vi rådgiver om både leje, renovering og nybyggeri af kontordomiciler og erhvervslokaler.

Vores rådgivere yder en samlet lejerrådgivning, der bl.a. omfatter behovsanalyse og udarbejdelse af teknisk beskrivelse til grundlag for lejekontrakten. Vi foretager en teknisk granskning af udkastet til lejekontrakten, vi deltager i brugergrupper, rådgiver styregruppen og styrer lejerleverancer som fx AV-udstyr, sikring og adgangskontrol samt rettidig indbygning af IT udstyr.

I forbindelse med overdragelse, indflytning og den afsluttende opfølgning sikrer vi, at lejemålet lever op til det aftalte.

EFFEKTIV RÅDGIVNING OM OFFENTLIGT-PRIVATE PARTNERSKABER

OPP OG OPS

Tanken bag OPP er besnærende: At finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydel­ser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. Men er det den rigtige løsning? Under hvilke omstændigheder?

Kuben Management rådgiver om OPP og OPS. Vi afdækker bygherrens handlemuligheder. Vi gennemfører OPP-egnethedsvurderinger. Vi udformer i samarbejde med finansielle og juridiske rådgivere byggeprogram, udbudsmateriale og kontraktgrundlag for udbud af byggeprojekter i OPP og bistår ved kontrahering.

Vi er blandt de bygherrerådgivere, som har nået de bedste resultater med OPP. Det kan være ud­fordrende at tiltrække bydere på komplekse OPP-udbud. Vi har i samarbejde med vores partnere og med godt resultat, blandt andet inden for sundhedssektoren, udviklet enklere modeller, som er attraktive også for potentielle investorer.