BYGGERIER SOM ER KLAR TIL DRIFT

COMMISSIONING – FOR EN PROBLEMFRI IBRUGTAGNING

Hvis et moderne byggeri skal fungere som tiltænkt – med hensyn til indeklima, ressourceforbrug og energiudnyttelse – så kræver det, at byggeriets tekniske installationer fungerer problemløst med hinanden. Det er hvad commissioning handler om. Moderne byggerier er fyldt med komplekse tekniske installationer – og det kan ikke tages for givet, at systemer og installationer spiller sammen som forventet.

Kuben Management fungerer som bygherrens commissioning-rådgiver. Vi sikrer, at der rettidigt sættes ord på krav og ønsker til byggeriets drift. Vi yder faglig sparring til entreprenører, leverandører og driftsherren. Vi sikrer den nødvendige kontrol undervejs og tager hånd om de uforudsete udfordringer.

En målrettet commissing-indsats er meget hurtigt tjent hjem – for det er langt billigere at forebygge problemerne end at løse dem på bagkant.

DIGITALT BYGGERI KAN GIVE STORE GEVINSTER

IKT I BYGGERIET

I dag er offentligt og alment byggeri omfattet af bekendt­gørelser om brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

I Kuben Management rådgiver vi om god brug af IKT i byggeri. Vi afklarer IKT-strategi og -organisation med bygherren. Vi sikrer indarbejdelse af IKT-krav i udbudsmaterialet. Vi sørger for, at rådgivere og entreprenører lever op til bygherrens digitale krav og ønsker.

Hvert projekt er unikt
Derfor sigter vores rådgivning imod at udnytte IKT på den måde, der passer dig som bygherre bedst. Vi kan hjælpe dig med at udvikle og tilpasse din projektorganisa­tion og den efterfølgende drift til det digitale byggeri.

Det fælles mål er at opnå de tilsigtede besparelser. Derfor tænker vi drift og vedligehold ind fra begyndelsen.

KUBEN MANAGEMENT RÅDGIVER OM SIKKERHED I BYGGERIET

SIKKERHED I BYGGERIET

Kuben Managements sikkerhedskoordinatorer anvender altid den nyeste viden indenfor sikkerhedsområdet og i tråd med lovgivningen. Vi arbejder med nye idéer og trends, der kan medvirke til holdningsbearbejdning og fokus på, at lovgivningen overholdes med konkrete anvisninger og vejledninger til bygherren.

Kuben Managements sikkerhedsydelser består i:

I alle typer af byggeri er ansvaret for sikkerhed og sundhed entydigt placeret hos bygherren. Vi rådgiver bygherren om, hvordan dette ansvar bedst varetages.

FINANSIERING AF DIN ENERGIRENOVERING

ESCO

Kan energibesparelser finansiere din renovering? Det er tanken bag ESCO-projekter: En ESCO-leverandør forpligter sig til at gennemføre energirenovering mod at modtage en aftalt del af vær­dien af besparelserne.

Kuben Management er ESCO-rådgiver. Vi står ved bygningsejerens side og afdækker muligheder og udfordringer ved ESCO-projekter. Vi afdækker potentialet for energibesparelser og kortlægger bygningsmassen. Vi hjælper med at udforme en strategi for projektet. Vi involverer brugere, og vi udformer udbudsmateriale og gennemfører udbud. Vi følger op for at sikre god gennemførelse og god drift.

Vi udvikler byggeriet

TRYGHED OM UDBUD OG AFTALER

JURIDISK RÅDGIVNING – MÅLRETTET BYGHERRENS BEHOV

I Kuben Management tager vores ansvar som juridiske rådgivere alvorligt. Vores advokater og jurister beskæftiger sig kun med byggeri og er specialiserede i udbudsret og entrepriseret. Deres eneste fokus er at varetage bygherrens interesser.

Det sikrer vores kunder direkte adgang til højt kvalificeret rådgivning om alle juridiske aspekter af byggeri - lige fra udbudsformer og rådgivning om kontraktformer og kontrahering til forebyggelse af tvister, håndtering af voldgiftssager og mere. Hurtigt, effektivt og på en økonomisk fordelagtig måde.

Alle vores aftaler og kontrakter er gennemarbejdede af Kuben Managements egne jurister. Det gælder uanset om der er tale om en rådgivnings- eller entrepriseaftale, en købsaftale, et skøde, en servitut, en tinglysning eller et andet juridisk dokument.