BÆREDYGTIGE INVESTERINGER - EU’S TAKSONOMI

EU har sat ambitiøse mål for reduktionen af den menneskelige påvirkning af klima og miljø, og med den nye taksonomiforordning har EU lagt grundstenen for, at alle aktører har et fælles klassifikationssystem at tage afsæt i.

EU’s taksonomi har til hovedformål at skabe gennemsigtighed, reducere green-washing samt understøtte en bevægelse af private investeringer hen imod bæredygtige aktiviteter.

EUs taksonomi er et begreb, som benyttes i forbindelse med bæredygtigt byggeri, og som bedst kan forstås som en hierarkisk klassifikation. 

Taksonomien er et klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter, som i første omgang har fokus på klima og CO2-reduktion. Indtil 1. januar 2022 er rapporteringen frivillig, men fra 1. januar 2022, er det et lovkrav for store virksomheder at redegøre for deres bæredygtige investeringers indvirkning på miljøet.

EU har forpligtet sig til tre klima-og energimål inden 2030:

 •      Reduktion af drivhusgasemissioner med mindst 40 % sammenlignet med 1990
 •      Mindst 27 % af det endelige energiforbrug skal skabes via vedvarende energi
 •      Mindst 30 % reduktion af energiforbrug sammenlignet med et ”business-as-usual”-scenarie. 

Som en del af planen for opnå de nævnte mål, har EU indfaset et taksonomisystem, som skal sikre en ensartet identifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige investeringer på det europæiske marked. Taksonomi klassificerer en økonomisk aktivitet som en miljømæssig bæredygtig investering ud fra en række kriterier, der har indflydelse på seks miljømål.

Hvordan er EU taksonomien bygget op?

De seks miljømål, hvor den økonomiske aktivitet væsentligt skal bidrage til mindst ét, er:

 • Modvirke klimaforandringer – herunder reducere CO2-udledning og energiforbrug
 • Tilpasse til klimaændringer – forebygge klimaforandringernes påvirkning på ejendomsporteføljen
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstille til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Den gradvise indfasning betyder, at punkt 1 og 2 indfases med virkning fra januar 2022.

Hvilke virksomheder skal afrapportere i forhold til taksonomien?

 •      Store virksomheder, der allerede er forpligtiget til at offentliggøre en ikke-finansiel redegørelse
 •      Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser
 •      Investeringsselskaber
 •      Forsikringsselskaber
 •      Forvaltere af alternative investeringsfonde.

Mange flere aktører vil formentlig blive berørt, da de finansielle investorer og de store virksomheder vil kræve rapportering fra samarbejdspartnere og andre interessenter i processen.

Hvad er bæredygtig investering?

EU's taksonomi sætter målbare krav til, hvornår en økonomisk aktivitet er klassificeret som at værende bæredygtig.

Følgende tre kriterier skal være opfyldt:

 • Investeringen skal levere et væsentligt bidrag til et af seks miljømål.
 • Investeringen må ikke forårsage væsentlige skade på.
 • Opfylde sociale minimumsgarantier - f.eks. FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

Arbejdet med EU's taksonomi er stadig i proces, og der skal forventes yderligere krav til afrapporteringen de kommende år.

Vil du vide mere om taksonomien?

Vil du drøfte EU’s taksonomi og dens indvirken på ejendomsinvesteringer, eller er du bare nysgerrig efter at høre mere, så er vi klar til at tage imod din henvendelse:


Forretningschef, Peter Aufeldt
Tlf: 3814 6426
Mobil: 2938 5125
Email: pauf@kubenman.dk


Chefrådgiver, Mike Staunstrup
Tlf: 7222 6692
Mobil: 2210 0855
Email: msta@kubenman.dk