By- og boligudvikling


Vi er optaget af at udvikle, tilpasse og målrette byer og boliger i Danmark, så de kan imødekomme borgernes forskellige behov på tværs af alder, livsfase, livsstil, familieform og indkomstniveau.

Park i Aarhus

Strategisk byudvikling

Vi er optaget af at afdække byers potentiale og skabe bymidter, som er tilpasset og målrettet de lokale. Så der er plads til mangfoldighed.

Læs om Strategisk byudvikling
Letbanen i Odense midtby

Revitalisering af bymidter

Vi kan hjælpe med at finde nye løsninger, som skaber nyt liv i bymidten. Det handler om i fællesskab at få genetableret en samlet by.

Læs om Revitalisering af bymidter
Medarbejdere mellem solcelleanlæg

Bæredygtigt byggeri

Som bygherrerådgivere og projektudviklere har vi et særligt ansvar for at ambitionerne på bæredygtighed bliver realiseret.

Læs om Bæredygtigt byggeri
Odense Boligområde

Byer i forandring. Hvad er det fremtidige potentiale?

Alle byer i Danmark udvikler sig over tid. Men der er forskel på, hvor bevidst og hvor godt man i byerne formår at udnytte de styrker og muligheder, byen har. Netop her kan Kuben Management skabe værdi, hvis du er involveret i at udvikle en by.

Vi analyserer mulighederne

Vi kan hjælpe dig med at afdække potentialet i en by eller bydel.

Det kan være ved at analysere mulighederne i nedlagte industriområder. Eller ved at se med nye øjne på et bycenter for måske at øge byens rummelighed og bæredygtighed. Vi kan også være med til at tage initiativ til en byfortætning, som gør byen mere attraktiv og øger dens tiltrækningskraft.

En skræddersyet proces

Hvis du kontakter Kuben Management, kan vi designe en proces, som passer præcist til dit behov.

  • En analyse kan give dig overblik over problemer og muligheder i din by
  • Idéudvikling er en kreativ proces, der kan åbenbare nye perspektiver og identificere mulige initiativer
  • Strategiudvikling kan understøtte dig i at sætte langsigtede mål og pejlemærker for vejen derhen
  • Procesledelse og teknisk bistand med fysisk planlægning, finansiering, udbud mv. kan realisere dine visioner.
Odense Vej I Boligområde

Boligudvikling – fra én boligform til en anden

Byudvikling i dagens Danmark handler ikke mindst om byernes boligtilbud – både i forhold til nuværende og kommende borgere.

De rigtige boligtilbud kan fastholde grupper af borgere eller trække nye til. Måske som et led i en strategi om at tiltrække ny arbejdskraft og ad den vej gøre byen mere attraktiv for virksomhederne. Så byen kommer ind i en positiv spiral.

Indsigt i markedet, som du kan trække på

Vil du skabe udvikling af en by eller boligformerne i byen, kan du trække på en lang række af kompetencer og ressourcer, som Kuben Management og vores søstervirksomhed Exometric stiller til rådighed for markedet:

  • Du kan bruge Exometrics unikke data om boligmarkedet og borgernes bolig- og flyttepræferencer som grundlag for overordnede byudviklingsstrategier. For eksempel i forhold til rækkefølgeplanlægning som tager hensyn til borgernes ønsker og behov.
  • Vi kan bistå din kommune med at udvikle konkrete boligstrategier, som afklarer kommunens rolle som boligpolitisk aktør og sætter pejlemærker for udviklingen af boligtilbud.
  • Hvis du arbejder for en kommune, en almen boligorganisation eller en private investor, kan vi hjælpe dig med at afdække potentialer og skabe ny udvikling i byer og bydele.

    Vi kan hjælpe med at etablere partnerskaber som udviklingsselskaber og komplekse bygherreorganisationer. Partnerskaber, der kan skabe bæredygtige bydele med blandede og mangfoldige boformer og et attraktivt byliv – og realisere byggeplanerne.

Projekter, vi er stolte af