Reference

Boligmarkedsanalyse for Hovedstaden


Kuben Management har analyseret boligbehovet i hovedstaden og udarbejdet oplæg til strategier for, hvordan der kan findes en bedre balance imellem boligudbud og -efterspørgsel fremadrettet.

Boligbehov, udviklingspotentialer og strategier

Fortsat urbanisering og stigende boligefterspørgsel i de største byer er et globalt fænomen. I København begyndte befolkningstallet at vokse på ny fra omkring 2006, og væksten har været høj lige siden.

Flere tilflyttere, flere enlige og en større tendens til, at folk bliver i byen og stifter familie efter endt uddannelse, er blandt årsagerne. Samtidig har boligudbuddet ikke kunnet følge med den stigende efterspørgsel. Det har fået boligpriserne til at stige stærkt i den centrale del af hovedstadsområdet.

Og det har omkostninger: Når priserne presses i vejret, sker der både en segregering af beboersammensætningen, hvor lavindkomstgrupper presses ud af byen, og der opstår et ustabilt boligmarked, hvor det i høj grad er tilfældigt, hvem der bliver vindere og tabere. Mangel på boliger gør det også sværere for virksomhederne at tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft, og det kan koste på væksten i samfundet.

Boligmarkedsanalyse Koebenhavn

Analyse af efterspørgsel og fysisk potentiale

Kuben Management og Copenhagen Economics har på den baggrund for Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet analyseret boligbehovet i hovedstaden og udarbejdet oplæg til strategier for, hvordan der kan findes en bedre balance imellem boligudbud og -efterspørgsel fremadrettet.

En efterspørgselsanalyse gav svar på, hvor meget og med hvilke boligtyper boligmassen i hovedstaden skal øges i dag og i de kommende 20-30 år, før vi kan forvente en stabil og moderat boligprisudvikling. Boligudbuddet i hovedstaden skal vokse med 5.000-9.000 boliger om året, hvilket i alt omfatter ca. 110.000 boliger frem til 2035 og lidt over 150.000 boliger frem til 2045.

En potentialeanalyse kortlagde, hvor meget boligudbuddet realistisk kan øges med i hovedstadsområdet i relevante områder i perioden indtil 2035, uden at det går ud over de grundlæggende bymæssige kvaliteter. De tre grundlæggende udviklingsstrategier, der analyseres, er

  • At tage nye områder i brug, både centralt og i forstæderne
  • Fortætning af eksisterende områder, centralt og i forstæderne
  • Bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.

Med afsæt i disse tre strategier peger analysen på et samlet potentiale for at øge det københavnske boligbyggeri på op til 270.000 boliger.

Behov for strategisk tilgang og helhedssyn

For at forløse potentialet og skabe det antal og de typer af boliger, der er behov for, er det imidlertid nødvendigt at sætte ind med tiltag på flere fronter. Udviklingen af det københavnske boligudbud bør sættes højere på dagsordenen, hvis udfordringerne skal imødegås.

Blandt de vigtigste anbefalinger er, at der bør udvikles en overordnet strategi for et øget boligudbud i hovedstadsregionen, og det vil være hensigtsmæssigt, hvis staten ud fra et helhedshensyn tager initiativ til og sætter rammerne for et sådant arbejde.

I dette arbejde kan indgå, at de lovgivningsmæssige rammer for by- og byudvikling i Hovedstaden gennemgås for at identificere muligheder for at accelerere et øget boligudbud, ligesom kommunernes incitamenter for et øget boligudbud kan gennemgås.

Læs boligmarkedsanalyse for Hovedstaden