NYHEDSARKIV

Kursus: Den nye udbudslov set med energibriller

Sammen med Energiforum Danmark har vi sammensat to kurser i sensommeren, der henvender sig til alle, der arbejder professionelt med energi og energibesparelser.

Når der udbydes projekter indenfor energioptimering og energirenovering, er det ikke ligegyldigt, hvordan man griber udbuddet an. Og der er ikke kun én metode, der virker. Vil du have innovative løsninger og nye koncepter, så er det fx et andet udbud, end hvis du vil have én bestemt løsning.

Den nye udbudslov giver både muligheder og udfordringer for dig, der skal tænke energi ind i udbuddet. På kurset ”Den nye udbudslov set med energibriller” serverer vi et overblik og udpeger de situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

Kurset afholdes to gange i august:

 • 18. august kl. 13-17 hos Kuben Management, Dusager 22, 8200 Århus N

 • 25. august kl 13-17 hos Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.

Kuben Managements jurister underviser på kurserne, og de har alle solid erfaring med netop udbudslovgivning indenfor energiområdet.

UNDERVISERE:

Århus: Bjørn Frost Svensson og Martin Steen Nielsen.
Glostrup: Rikke Lindhardt og Martin Steen Nielsen.

 

PENSUM FOR KURSET:

 • De væsentligste nyskabelser i den nye udbudslov.
 • Hvordan finder man ud af hvilke regelsæt der gælder (reglernes anvendelsesområde).
 • Udbudsformerne – kan fleksible udbuds-procedurer fremme det gode indkøb?
 • Bygherreleverancer.
 • Udbudsmaterialet – ændrede arbejdsgange i udbud.
 • Beskrivelsen af indkøbet – må specifikke produkter angives?
 • Udvælgelsen – herunder det nye standard-dokument ”ESPD”.
 • Tilbudsbedømmelse – tildelingskriterier og fokus på totaløkonomi, herunder driftsfasen.
 • Underretning – sådan undgår du typiske faldgruber.
 • Efter kontraktindgåelse.

DET FÅR DU MED HJEM:

 • Overblik over den nye udbudslovs muligheder og udfordringer med fokus på energi.
 • Gode råd og konkrete værktøjer til brug i dagligdagen.
 • Indsigt i strategiske overvejelser og identifikation af risici.

Se program og tilmelding på:

www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

 

Styr på sikkerheden på Skanderborg Fælled

Banner_Skanderborg_Fælled

På Fælleden i Skanderborg, som pt. er Skanderborg Kommunes største byggeplads, er sikkerheden i højsædet, og vi har nu passeret dag nummer 250 uden uheld. Kuben Management er sikkerhedskoordinator på projektet, men de udførende har den største andel i, at det er lykkedes at skabe en så sikker arbejdsplads for de mange forskellige fag, der dagligt færdes på den 18.500 m2 store byggeplads.

Bygherren Skanderborg Kommune fejrede onsdag d. 15. juni den vellykkede sikkerhedsindsats med hotdogs til alle på byggepladsen. Bygherre, totalentreprenør og bygherrerådgiver var også med, og alle syntes godt om det uformelle afbræk i en travl hverdag.

Effektiv proces
Skanderborg Kommune bad i foråret 2013 Kuben Management om at fungere som bygherrerådgiver for projektet gennem hele processen. Siden da har vi bistået kommunen med projektets videreudvikling og gennemførelse. Alle centrets interessenter er blevet involveret i udformningen af kravene hertil, og vi har understøttet en bred politisk dialog.

Kommunens medarbejdere, idræts- og kulturaktiviteter samt lokalpolitiet samles under ét tag og i en helt ny bydel. De seks tidligere adresser, der er utidssvarende, udskiftes med en ny og moderne bygning, der mindsker driftsudgifterne, letter arbejdsgangene og skaber grobund for nye former for samarbejde.

Der er høje ambitioner for bydelens bæredygtighed, hvor administrationscentret i sin sammensmeltning med den omkringliggende natur vil stå som en katalysator for liv og aktivitet.

Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 2016.

Læs mere om Skanderborg Fælled hér.

Fotokonkurrence - "Det levende byggeri – livet mellem murene" - 2. præmievinder

Banner_hjemmesiden_2.præmievinder

Tor Birk Trads vinder 2. præmien i vores fotokonkurrence med temaet ”Det levende byggeri - livet mellem murene”.

Tor får prisen for fotoserien ”Det Milde Vesten”, der som helhed formidler et indlevende og nuanceret billede af livet mellem murene på Københavns Vestegn.

Her lå der i 1950’erne marker, bondegårde og enkelte små landsbyer. Imens høsten blev kørt i hus, voksede hovedstaden over alle bredder, og en udbygning var nødvendig.

Flere af danmarkshistoriens hurtigste og mest omfattende byggeprojekter blev sat i værk - blandt andet byggeriet af Avedøre Stationsby, Brøndby Strand og byggerier i Albertslund.

Fotokonkurrencen er en del af en række arrangementer i anledning af Kuben Managements 75 år jubilæum i år, og hvor vi ønsker at sætte fokus på den måske vigtigste drivkraft for Kuben Management: ”Det levende byggeri – livet mellem murene”.

Samspillet mellem mennesker og det byggede miljø er det overordnede tema for fotokonkurrencen, og vinderfotografierne viser, hvordan det byggede miljø kan skabe gode rammer for livets udfoldelse – både familielivet, arbejdslivet og fritidslivet.

Se alle Tor Birk Trads' fotos i serien:

"Det Milde Vesten" på vores flickr

Fotokonkurrence - "Det levende byggeri – livet mellem murene" - 3. præmievinderne

Fotokonkurrence - 3. præmievindere

Kuben Management fejrer i 2016, at vores dybeste rødder rækker 75 år tilbage. Det gør vi blandt andet med en fotokonkurrence, som sætter fokus på den måske vigtigste drivkraft for Kuben Management: ”Det levende byggeri – livet mellem murene”.

Fotokonkurrencens tema er samspillet mellem mennesker og det byggede miljø. De præmierede fotos er derfor ikke valgt, fordi de illustrerer særlig god arkitektur eller bygningskunst. Derimod formidler vinderfotografierne, hvordan det byggede miljø kan skabe gode rammer for livets udfoldelse – både familielivet, arbejdslivet og fritidslivet.

De tre 3. præmier, som vi hermed offentliggør, har det tilfælles, at de på en interessant og fængslende vis illustrerer levende øjeblikke indenfor rammerne af nutidigt byggeri:

Rune Johansen har ved Gentofte Lethal fastholdt tre drenge, som står klar til at prøve kræfter med områdets stejleste bakke med deres mountainbike. Gentofte Lethal er det første eksempel på en bæredygtig lethal og er målrettet streetkulturens idrætsgrene.

Casper Holmenlund Christensen har fanget tre beboere på Fremtidens Plejehjem i Aalborg, ivrigt optagede af et spil på deres Nintendo Wii.

Martin Schubert har, pudsigt nok også på Fremtidens Plejehjem i Aalborg, fanget besøgsvennen Erling med sin hund Viktor i en rolig samtale med en beboer foran den smukke udsigt over Limfjorden.

Se billederne i fuld størrelse på vores flickr.

Kuben Management har været bygherrerådgiver i forbindelse med Fremtidens Plejehjem – men dette har ikke været nogen betingelse for, at et bidrag har kunnet modtage præmiering.

Tillykke til Casper, Martin og Rune!

 

Debat: Nye normer for bygherrerådgivning kan afhjælpe grænsefladeproblematikker og forebygge konflikter

Af: Martin Steen Nielsen, chefjurist Kuben Management

I klummen ”Hvor sættes grænsen” (Byens Klumme d. 3. maj 2016) drøfter advokat Carsten Lang-Jensen nogle af de grænsefladeproblematikker, som ofte giver anledning til udfordringer mellem de tekniske, administrative og juridiske rådgivere. Carsten Lang-Jensen henviser navnlig til sin erfaring fra sager, ”hvor kæden er hoppet af”.

Jeg er i udgangspunktet meget enig i de betragtninger, som Carsten Lang-Jensen gør sig, som vel også svarer til ABR 89’s klassiske opdeling – i hvert fald når det gælder sondringen mellem teknisk og juridisk bistand. Dog vil jeg gerne knytte et par refleksioner til grænseflade-problematikken mellem rådgiverne med fokus på, hvordan konflikter og skuffelser kan forebygges – og bygherrens behov måske i højere grad kan imødekommes, når det gælder udbudsprocesser.

Klassisk opdeling modsvarer ikke tidens behov
Gennemførelse af udbudsprocesser er i dag ganske kompleks med betydelige gråzoner, navnlig mellem udbudstekniske og juridiske forhold. Ofte vil en nærmere sondring være ganske vanskelig, og, sat på spidsen, kan alt i et udbud blive udsat for en juridisk bedømmelse. Man kan derfor spørge, om den klassiske sondring er tidssvarende i forhold til opgaveløsningen, og om den modsvarer bygherrernes behov?

Mange bygherrer vil nok blive slemt skuffede, hvis bygherrerådgiverne ikke vil påtage sig ansvaret for væsentlige dele af udbudsprocessen, fordi der argumenteres for, at disse falder ind under den juridiske rådgivning. Det var nok ikke den forventning, bygherren havde, da han antog en bygherrerådgiver til at gennemføre udbuddet.

Derfor bør bygherrerådgiveren også nøje overveje, om udbudsprocessens karakter og kompleksitet ikke tilsiger, at bygherrerådgiveren påtager sig det juridiske ansvar for udbudsprocessen såvel som udbudsdokumenterne – og således varetager en dækkende opgaveløsning, som svarer til bygherrens behov.

Det kræver selvfølgelig, at man råder over juridiske ressourcer og en dækkende ansvarsforsikring. Der er ingen tvivl om, at bygherrerådgiveren i så fald vil blive behandlet efter samme ansvarsnormer som andre professionelle, juridiske rådgivere.

Proaktiv, juridisk bygherrerådgivning stiller bygherren bedre under fremtidens udbudsregime
Samtidig er der ingen tvivl om – trods udbudslovens bedste intentioner – at udbudsregimet bliver stadig mere komplekst. Kombineret med muligheden for at bringe indgåede kontrakter til ophør, må der forventes en stigning i antallet af tvister, herunder ved Klagenævnet for Udbud.

Det vil derfor stadig være helt essentielt med et godt samarbejde mellem bygherrerådgiveren og bygherrens advokat. Det sikrer en god overlevering, hvis konflikten, trods kvalificeret rådgivning, alligevel opstår.

Bygherrerådgiverens proaktive juridiske rådgivning om udbudsreglerne som en helt integreret del af udbuds-rådgivningen skulle dog gerne højne kvalitet i udbudsprocessen og forebygge konflikter samt sikre, at udbudsreglerne arbejder for det vellykkede og effektive indkøb – alt sammen til bygherrens fordel.

 

Kuben Management vil bygge boliger til flygtninge

Regeringen og KL har for nylig indgået aftale om en pulje på 640 mio. kr. til at bygge små familieboliger til de flygtninge, der fordeles til de fleste af landets kommuner i 2016 og 2017.

I Kuben Management ønsker vi at bidrage til gode løsninger for både flygtningene og kommunerne, og derfor vil vi gerne hjælpe kommunerne med at få del i puljemidlerne.

De 640 mio. kr. er forhåndsfordelt til hver af de kommuner, som skal modtage flygtninge efter kvoteaftalen fra december 2015, men for at få del i tilskuddet skal den enkelte kommune indsende en begrundet ansøgning om at få tilskud til etablering af boliger inden 15. juni 2016.

Hvis der ikke ansøges – eller hvis ansøgningen ikke opfylder kravene – overgår det afsatte tilskudsbeløb til den samlede pulje for de øvrige kommuner.

Med 75 års erfaring indenfor planlægning og byggeri af almene boliger kan vi bidrage med at skabe solide rammer for at modtage og integrere flygtninge – rammer, der både ligger indenfor de kommunale budgetter, og som opnår det optimale statstilskud.

Hen over foråret har vi samlet vores erfaringer i en række fleksible løsningsmodeller, der kan tilpasses situationen i den enkelte kommune.

Med den korte frist har kommunerne travlt, hvis de skal nå at få del i midlerne – og derfor tilbyder vi nu at hjælpe kommunerne videre med at få søgt puljen, inden tidsfristen udløber og løse opgaven med at skaffe nye, egnede og billige boliger til flygtninge i et presset boligmarked.

Kontakt den person i Kuben Management, der er tættest på din kommune, hvis du vil høre mere om vores tilbud:

København
Preben Steen Nielsen
Projektdirektør
Tlf.: 7222 6663
Mobil: 2323 3787
psn@kubenman.dk

Aalborg
Henrik Steen Sørensen
Regionsdirektør
Tlf.: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
hss@kubenman.dk

Aarhus
Lars Storr
Chefrådgiver
Tlf.: 7222 6646
last@kubenman.dk

Kolding + Fyn
Kurt Bech
Regionsdirektør
Tlf.: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
klb@kubenman.dkSkolen i Bymidten i Helsingør bliver realiseret med ny arkitekt og totalrådgiver

Helsingør Bymidteskole bliver realiseret

Vi glæder os til det videre samarbejde med Helsingør Kommune omkring udviklingen af ”Skolen i Bymidten” i Helsingør og med Kjaer & Richter som ny arkitekt og totalrådgiver på projektet.

Vores ydelser som bygherrerådgiver går tilbage til 2011, hvor de første idéer til projektet blev lagt på bordet, men hvor lokalplanen og projektet sat i bero. Nu fortsætter vi arbejdet sammen med kommunen og vinderen af anden udbudsrunde – og med et projekt, der både indeholder den bedste arkitektoniske og funktionelle løsning samt den billigste i pris.

Projektet blev præsenteret og kontrakten underskrevet af borgmester Benedikte Kiær ved et arrangement i Persson Palæ i Helsingør i slutningen af maj, og vi var selvfølgelig med til at markere starten på realiseringen af det nye projekt, som både rummer renovering af eksisterende, 100 år gamle bygninger og opførelse af helt nye faciliteter. 

Den fremtidige skole bliver unik i en dansk sammenhæng med nybygninger til en integreret musikskole, idrætsfaciliteter og udskoling, og med et ønske om at invitere resten af byens borgere indenfor til forskellige kultur- og idrætstilbud, der integreres i skolens rammer.

Udover at styre udbudsprocessen og bygherrerådgivning i alle projektets faser, leverer vi også koordinering af IKT, vi står for den overordnede byggeledelse, og vi varetager sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Den samlede projektsum er ca. 370 mio. kroner, og skolen forventes at stå færdig i 2020.

Energisyn - virksomheder kan spare store beløb

PM Energisyn

De obligatoriske energisyn er blevet kritiseret for at være spild af tid og penge, men en ny undersøgelse foretaget af Kuben Management viser, at virksomhederne, der identificeres i rapporterne, i langt de fleste tilfælde vil kunne spare flere hundrede tusinde kroner.

I gennemsnit kan virksomhederne spare 15% på el og varme, hvis de følger vores anbefalinger – og værdien af besparelserne overgår langt udgifterne til energisynet.

Undersøgelsen bygger på 22 konkrete energisyn, som Kuben Management har foretaget for virksomheder, der opererer indenfor mange forskellige brancher – lige fra medievirksomhed over produktion af metalprodukter til engroshandel med råvarer.

Besparelser i mange typer af virksomheder
For de virksomheder, hvor Kuben Management er fremkommet med økonomiske besparelsesoverslag, kan virksomhederne gennemsnitligt spare næsten 350.000 kroner årligt på energibudgettet, hvis ændringsforslagene følges. Nogle af de største virksomheder kan spare over 1 mio. kroner.

Det er samtidigt langt fra kun de større virksomheder, der kan hente betydelige summer ved at se nærmere på energiforbruget, og både administrations- og produktionsvirksomheder, på tværs af meget forskellige brancher, har mulighed for at spare penge.

Frist 1. juli 2016
EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 fastslår, der i medlemslandene skal identificeres energibesparelsespotentialer indenfor transport, proces og bygninger i store virksomheder. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning, og det betyder, at virksomheder på over 250 ansatte, og med en omsætning på 370 millioner kroner eller en balance på mindst 320 millioner kroner, skal have fortaget et energisyn af eksterne certificerede rådgivere.

Eftersynene skal foretages hvert fjerde år, og fristen for at indsende bevis til Energistyrelsen på, at energisynspligten er overholdt, er nu den 1. juli 2016.

Læs hele pressemeddelelsen om besparelsespotentialet ved energisyn hér.

Kuben Management hjælper med at løse klimaudfordringer og skaber merværdi for beboerne i Kokkedal

Siden 2012 har vi hjulpet den almene boligforening AB Hørsholm Kokkedal med et stort projekt, støttet af blandt andet  Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af 366 almene boliger og etablering af LAR-anlæg, der kan håndtere store, ødelæggende regnmængder som dem, Kokkedal i de senere år har været ramt af. Renoveringsarbejderne, der består af nye badeværelser, nye facader og nye tage, afsluttes i år, og LAR-tiltagene forventes afsluttet medio 2017.

LAR-projekt løser regnvandsudfordringer og giver identitet til boligområde
LAR-anlæggene kommer blandt andet til at bestå af små, rektangulære pladser med kanaler, kunstige bakker med græs, egetræer og japanske kirsebærtræer. Der bliver etableret regnbede med vandtolerante planter, og udhuse bliver udstyret med grønne tage, der optager ca. halvdelen af nedbøren, som falder på taget. Endelig gennemføres en regnvandsrende langs vej, og der plantes  en allé af kirsebærtræer og anden beplantning gennem boligområdet, som kan være med til at opsuge og tilbageholde regnvandet.

Allerede nu begynder projektet at vise gode resultater – både for beboerne, der har glæde af et mere tilgængeligt grønt udeareal, og for dyrelivet i den nærliggende ådal, der er blevet mere mangfoldigt. Det var tanken allerede fra start, at regnvandshåndteringen både kunne være med til at løse klimaudfordringerne i området og være et redskab til at udvikle byens rum, for på den måde at opnå ”et dobbelt mål om funktionalitet og skønhed”, som Søren Amholt fra Kuben Management kalder det.

Rådgivning i øjenhøjde skaber gode resultater
Søren Amholt er AB Hørsholm Kokkedals bygherrerådgiver på projektet, og han har bistået boligforeningen fra udarbejdelsen af udbuddet til en helhedsplan, partneringsforløb med entreprenøren, indgåelse af entreprisekontrakt og nu også bygherretilsyn i udførelsesfasen – og kender derfor både boligområdet, beboerne og det omgivende grønne område godt.  Søren ser naturelementerne som vigtige formidlere mellem områdets opdelte boligafdelinger – at naturen kan bidrage til øget socialt samvær og til at styrke fællesskabsfølelsen i området. 

LAR-projektet gennemføres som et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Realdania, de to boligorganisationer, Fredensborg Forsyning, som sørger for vand og spildevand, samt Lokale- og Anlægsfonden, som støtter byggeri inden for kultur, idræt og fritid. 

Landsbyggefonden har støttet delelementer i projektet – og har netop udgivet en artikel om projektet i sit digitale magasin, som kan læses hér.

 

 

 

Nye rapporter: Modelprogram for ungdomsboliger – byg til det aktuelle behov

Modelprogrammer for fremtidens almene ungdomsboliger

Modelprogram for ungdomsboliger – byg til det aktuelle behov
Er byggeri af ungdomsboliger på dagsordenen i din kommune eller boligorganisation? Så kan du finde inspiration i det modelprogram for fremtidens ungdomsboliger, som Kuben Management har udarbejdet med økonomisk støtte fra ”Den Almene forsøgspulje” ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Modelprogrammet er beskrevet i en række rapporter, som netop er udgivet på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside (se link nederst).

Gennem to store spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews og workshops med byggeriets aktører i Aalborg har vi kortlagt studerendes boligbehov og afdækket, at danske studerende er en meget mere sammensat gruppe, end de fleste umiddelbart tror. Hvis ungdomsboligbehovet skal dækkes bredt, kan hele syv forskellige typer af ungdomsboliger være relevante: Det moderne gangkollegium; Den lille 1-rums bolig til enlige; Den lille 2-rums bolig til enlige; Den store 2-rums bolig til par; 3-rums boligen til par (med børn); Det lille bofællesskab til 3-4 personer samt Bofællesskabet.

Rapporterne bygger også på mange års konkret erfaring med boligudvikling fra Aalborg, hvor vi i Kuben Management har hjulpet forskellige bygherrer med at udvikle en helhedsorienteret tilgang til blandt andet den almene sektor. Holdes de lokalbestemte forhold in mente kan undersøgelsens resultater dog bredes ud til øvrige større danske uddannelsesbyer, det gælder særligt principperne bag billiggørelse, herunder bl.a. optimeret boligindretning.

Fordi gruppen af studerende er så sammensat, er det vigtigt at have overblik over udbuddet af eksisterende ungdomsboliger på kommuneniveau. Kun på den baggrund kan efterspørgslen hos de ungdomsgrupper, der mangler et passende botilbud, imødekommes. Måske er der i jeres kommune en overset gruppe af ’unge par med børn’, der har interesse i 3-rumsboliger i stedet for de typiske 2-rums kollegieboliger? Når bygherren fra start har fokus på at bygge ungdomsboliger i forhold til en konkret efterspørgsel, er der også en gevinst at hente i forhold til at tomgang – og dermed mistede huslejeindtægter – minimeres.

Modelprogrammet kan således anvendes som et redskab til at træffe saglige og velovervejede valg især i den indledende projektudviklingsfase. Ved brug af modelprogrammet bliver det muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende ungdomsboligbyggerier.

Læs rapporterne hér.

LÆS VORES SENESTE NYHEDER

Klik her

Aros

Vi udvikler byggeriet