TILSTANDSRAPPORTER OG

Vedligeholdelsesplaner

Planlagt vedligeholdelse er god økonomi. Manglende vedligeholdelse kan betyde store og dyre reparationer og udskiftninger. For at give det bedste udbytte skal vedligeholdelsen gennemføres på det rigtige tidspunkt og med de rigtige løsninger.

I Kuben Management rådgiver vi om drifts- og vedligeholdelsesplanlægning. Vi sikrer derved, at vedligehold af ejendommen udføres rettidigt og effektivt samtidigt med, at tiltag prioriteres efter, hvor vigtige de er. Vores redskaber er tilstandsrapporten og vedligeholdelsesplanen.

Tilstandsrapporten skaber overblik over ejendommens tilstand og de nødvendige tiltag. Vedligeholdelsesplanen er manualen for, hvornår og hvordan vedligeholdelsesarbejdet bedst udføres.

Vi udfører tilstandsrapporter for en lang række af kundetyper - fra erhvervsejendomme og store almene boligafdelinger til mindre ejer- og andelsboligforeninger. På baggrund af tilstandsrapporten udarbejder vi en 10 årig vedligeholdelsesplan for hele ejendommen, som giver et overblik over forventede tidsterminer for de nødvendige arbejder, udskiftninger, renoveringer etc. Herved kan udgifterne udjævnes over bygningens levetid.

Læs hvordan vi har hjulpet boligforeningen AAB med tilstandsrapporter inkl. drift- og vedligeholdelsesplaner hér:

  SE RAPPORT

vores projekter

se hvordan vi har hjulpet andre

og lad os hjælpe dig

Rådgivning tilpasset dit behov

Byggeteknisk Rådgivning ved Renovering

Der kan være mange penge at spare ved rettidig renovering af ejendommen – især hvis renoveringsarbejderne udføres ud fra en gennemtænkt strategi med en fornuftig prioritering.

I Kuben Management har vi igennem mange år rådgivet om renoveringsprojekter. Vi kortlægger behovet for renovering – sammen med kunden og brugerne. Vi udarbejder en projektbeskrivelse og en plan for gennemførelsen. Vi styrer projektet sikkert i havn – og bistår med udbud og styring af tid, økonomi og kvalitet. Hvis der i forbindelse med renoveringen kan opnås tilskud - enten som byfornyelsesstøtte eller salg af energibesparelser - er vi behjælpelige med at indarbejde det i projektet.

Vores mål er, at kunden opnår den bedst mulige løsning indenfor den økonomiske ramme.

"Det gav en stor tryghed at lade Kuben Management styre vores altanprojekt."

 

Tidligere formand for AB Lollandsvej 35-39, Lisa Knudsen

VI KAN HJÆLPE DIG MED DIN

Tagrenovering

I ældre bygninger skal man på et tidspunkt foretage en udskiftning af den eksisterende tagbelægning. Typisk har tegltage en holdbarhed på mellem 60 og 80 år, mens skifertag har op mod 100 års holdbarhed. Er bygningen opført før 1940, vil der alt efter tagbelægningens type skulle ske en prioritering og overvejelse om, hvorvidt der skal ske en udskiftning af denne.

I forbindelse med udskiftning af tagbelægningen vil der ske en opretning af den eksisterende spærkonstruktion, da konstruktionen typisk vil være sunket lidt. Dette muliggør samtidig en efterisolering af de skrå flader - enten med henblik på tilføjelse af isolering, eller en gentænkning af tagrummets anvendelse ved etablering af tagboliger.

Vi har hjulpet mange boligforeninger med renovering af tag - lige fra større almene boligforeninger til mindre andels- og ejerforeninger - også komplicerede tagkonstruktioner med mange kviste.

NYT ELLER RENOVERING?

facader, vinduer og altaner

Både i forbindelse med udskiftning og renovering af facader, vinduer og altaner har Kuben Management i flere forskellige ejendomme og i forskellige konstellationer indgået i et rådgivningsforløb med ejer- og andelsforeninger.

Vi sørger for faciliteringen af processen med henblik på opnåelse af styring af kvalitet, økonomi og tid herunder sørge for den juridiske rygdækningen med in-house jurister, således at bygherren opnår det bedst mulige forløb og resultat.

F.eks. har vi hjulpet andelsboligforeningen AB Lollandsgade 35-39 på Frederiksberg med at varetage processen fra start til slut i forbindelse med etablering af altaner til foreningens 27 lejligheder. På foreningens vegne forhandlede vi bl.a. kontrakt med entreprenøren, vi opstillede betingelser i kontrakten, der stillede foreningen bedre ifht. betaling, og vi førte løbende tilsyn med arbejdet og fulgte op på fejl og mangler. 

 

 

RÅDGIVNING OM

Elinstallationer

EL-installationerne i en ejendom er ofte et overset punkt, når det kommer til at afdække energibesparende tiltag. Der kan være fornuftige tilbagebetalingstider på udskiftning af belysning eller opsættelse af sensorer eller tidsstyring på belysningen.

I forbindelse med blandt andet udvendige arealer kan Kuben Management være behjælpelig med rådgivning omkring etablering af belysning - så I opnår tryghedsskabende lysforhold i jeres gård.

VI SKABER OVERBLIK OVER

Varmecentraler, radiatorer og VVS-installationer

Vi rådgiver omkring alle aspekter i forbindelse med ejendommens tekniske installationer som brugsvand, varmeanlæg og afløbsinstallationer, herunder:

  • Muligheder for energibesparelser herunder optimering af forbrug og minimering af udgifter.
  • Udskiftning - herunder dimensionering af radiatorer, varmefordelingsanlæg, veksler, varmtvandsbeholder, brugsvandsinstallationer, konvertering fra damp til fjernvarme m.m.
  • Indkøring af anlæg herunder indregulering af varmeanlæg, rådgivning om styring, energistyring, pasningsordning m.m.

KONTAKT OS

  "

Ulf Christensen

Adm. Direktør
Tlf: 3814 5031
Mobil: 4144 5031
Email: ulf@kubenman.dk

 

  "

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør Nord
Tlf: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
Email: hss@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk